《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

069tshiám,八月siáu媽祖


thó͘tīkong(土 地 公) leh òan()mátsó͘(媽 祖) ()
mn̄g() :「 mátsó͘(媽 祖) ()() ê seⁿji̍t(生日)tsi̍t() kang() ?」 tap() :「 saⁿgo̍eh(三 月) jīsaⁿ(廿三) 。」
mn̄g() :「 góa() ê tit() () ji̍t() tī tó tsi̍t() kògo̍eh(個 月) ?」 tap() :「 peh() go̍eh() 。」
mn̄g() :「 kin() á ji̍t() () tang () ?」 tap() :「 peh() go̍eh() pòaⁿ() 。」
mn̄g() : 「Ah mátsó͘(媽 祖) kiong() biō() kháu() ná ē tsiahni̍h lāujia̍t(鬧 熱) ?」 tap() :「 ngiâ() mátsó͘(媽 祖)() m̄bat khoàiⁿ hio͘h?」
mn̄g() :「Kám m̄ () saⁿgo̍eh(三 月) siáu mátsó͘(媽 祖) ?」 tap() :「Heⁿh ah!」
mn̄g() :「Ná ē ōaⁿ() peh() go̍eh() siáu mátsó͘(媽 祖) ?」 tap() :「 góa() mā『 bo̍htsai'iang(莫宰羊) 』?」

gû ' ì(愚意)tāisîn(大 神) tāitō(大道)tsiàu() kahtsí(甲 子) hiángsiū(享 受) hiuⁿian(香 煙) ,m̄bat kóngōe(講 話) ,lóng () tētsú(弟子) tsohgia̍t(作 孽) o͘pe̍h(烏白) ()