《Lahjih寓言》

| | | 轉寄

074 tshám, Niáu鼠á表演行路


Niáu tshí() á tshiò() giâkang(蜈蚣) :「 giâkang(蜈蚣)() kha() hiahni̍h tsē,kám bē pháiⁿ kiâⁿlō͘(行路) ?」

giâkang(蜈蚣) :「Bē lah,kah () () ki() kha() kāngkhoán(仝 款) hó kiâⁿ(好行)lí khòaⁿ(你 看) ,kám m̄ ()

kiâⁿ() kah hósè(好勢) hósè(好勢) 。」 Niáu tshí() á:「 () nò͘,iáu () () kha() kiâⁿlō͘(行路) khah liúlia̍h。」

giâkang(蜈蚣) :「Ah ()() piáuián(表演) khòaⁿ() māi leh。」

Niáu tshí() á:「 tsêng() () kha()āu() tsiàⁿ() kha()tsêng() tsiàⁿ() kha()āu() () kha()

tsêng() () kha()āu() tsiàⁿ() kha()tsêng() tsiàⁿ() kha()āu() () kha() ⋯⋯,Ah!ná ē kiâⁿ()

tio̍h koàikoài(怪 怪)kiâⁿ()tshutkhì(出 去) ?」

gûì(愚意)pēbó(爸母) seⁿtsiâⁿ(生 成)koàiⁿsì(慣 勢) sêng() tsūjiân(自 然)koàiⁿsì(慣 勢) to̍h ()註解:
蜈蚣:(giâ-kang)
無-.nò͘:[不是這樣啦]
liú-lia̍h(liú-lia̍h):[形容手腳快、動作敏捷]