台灣鳥a2歌詩【前期文章索引】

大花斑等真久2006.07.16

Kū-kú-kuh kuh! kū-kú-kuh kuh !
Iah是tio̍h等guā久?

Tì-sìng戴王帽2006.07.09

嘴pe長長彎彎,戴一頂王帽,
講有guā好笑to̍h有guā好笑。

湯匙á大嘴pe2006.07.02

看阮ê形體,kap金頭á tsiâⁿ sîng,
Lín若beh分會清,請看阮ê嘴形。

丁香鳥愛食丁香2006.06.25

丁香魚芳koh甜,我siōng合意,
無疑誤suah kā lín掠魚人tshuā路,
Hō͘ lín掠kah滿船載,

竹腳花眉nǹg竹腳2006.06.18

花眉親tsiâⁿ真正tsē,
Kan-nā阮竹腳花眉siōng愛kap人tuà作伙。

蛇鵰興食蛇肉2006.06.11

看我ê形,kap lāi-hio̍h足sîng,
我khah愛tuà內山,
Lāi-hio̍h khah ài tuà平洋。

厝角鳥m̄食tshik2006.06.04

聽hō͘好勢,是厝角鳥,
M̄是厝鳥á,mā m̄是tshik鳥á,
雖bóng我mā是真ài tuà tī厝角頭,

染布鳥好心有好報2006.05.28

青phiàng-phiàng ê身軀,
聽講是因為好心kā人tàu腳手,

南風憨真liân-huê2006.05.21

南風nā thàu,lín to̍h隨時到,
南風nā吹,lín tio̍h真liân-huê。

Suí-tin-tang kó͘-tsui活動2006.05.14

看你恬恬khiā,
M̄知影你有guā suí guā liú-lia̍h,
看你展功夫,
Tsiah知你有guā-ni̍h gâu ê本事:

金頭á tshuā bó͘四界siû2006.05.07

金頭á,頭殼金金,
Ta̍k日tshuā bó͘水窟á四界siû。

金眼掛目鏡2006.04.30

掛金框目鏡,縛金黃色圍巾,
金眼,請你khiā hō͘在,

苦雞母 生苦雞á-kiáⁿ2006.04.23

Khuàⁿ lí seⁿ-tsò ná pe̍h-bīn-su-sing,
看你生做ná白面書生,
Ná ē hiah-ni̍h kiaⁿ kiàn-siàu,
Ná會hiah-ni̍h驚見笑,

翹嘴á嘴翹翹2006.04.16

Khiàu-tshuì-á, lâng sī khiàm lí guā-tsē-tsîⁿ?
翹嘴á,人是欠你guā-tsē錢?
Lí ê tshuì, ná-ē khiàu-kah án-ni-siⁿ?
你ê嘴ná會翹kah án-ni-siⁿ?

客鳥好看樣2006.04.09

Kheh kheh kheh,kah~ kah~ kah~
O͘ tshap pe̍h ê táⁿ-pān, pue-tī puàⁿ-khong-tiong,
烏tshap白ê打扮飛tī半空中
Phia̍t--leh phia̍t--leh, ū-iáⁿ tsin iáⁿ-bãk.
Phia̍t--leh phia̍t--leh,有影真iáⁿ目

Ka-līng學講話2006.04.02

Ka-līng o̍h kóng-uē,
Ka-līng學講話
Lí kóng tsi̍t kù, i o̍h tsi̍t kù, tsin tshù-bī.
你講一句,伊講一句,真趣味

Ka-ka-á有形威2006.03.26

Kóng-uē tsho͘-khì, háu tio̍h tsin tuā-siaⁿ,
講話粗氣,哮tio̍h真大聲
Ka~á ! ka~á ! Si̍t-tsāi tshò-lâng-hīⁿ.
Ka~á ! Ka~á ! 實在噪人耳。

春天到燕á飛2006.03.19

Íⁿ-á khong-tiong pue, huaⁿ-hí kóng sè-siaⁿ-uē,
燕á空中飛,歡喜講細聲話
Tshun-thiⁿ hong-bî-bî, bē-jua̍h mā bē líng-ki-ki.
春天風微微,bē熱mā bē冷ki-ki

海徛á hông罰khiā2006.03.12

海徛á,你teh hō͘人罰khiā是--無?
Ná會雙腳khiā齊齊,lóng m̄敢講話

白翎鷥穿白衫2006.03.05

Pe̍h-lîng-si, ài tshing-khì, kha-kut tn̂g-tn̂g sè-sè-ki,
白翎鷥,ài清氣,腳骨長長細細枝
Tshīng pe̍h-saⁿ, tsiú-tī tsuí-khut-á-piⁿ,
穿白衫,守tī水窟á邊
Tshòng siáⁿ-mi̍h ?
Tshòng啥物?

牛屎鳥á名歹聽2006.02.26

Khuàⁿ guá ê thé-keh si̍t-tsāi seⁿ-tsò tsin-suí,
看我ê體格實在生做真suí
Thiaⁿ guá ê miâ ná-ē tsiah-ni̍h pháiⁿ-thiaⁿ,
聽我ê名ná會tsiah-ni̍h歹聽

Bāng-tang-tiuh-á織布袋2006.02.19

Sè bóng sè, guá ê kang-hu tsin-tsiàⁿ tsē,
細bóng細,我ê功夫真正多,
Kho͘-si-á guá ē, thiàu-kuân thiàu-kē gua ē,
Kho͘-si-á我會,跳高跳低我會,
Bué-liu sìm--leh sìm--leh, thiàu-bú guá mā ē,
尾溜sìm--leh sìm--leh,跳舞我mā會,

Pit-lô-á tsiok pháiⁿ-miā...Pit-lô-á足pháiⁿ命2006.02.12

Ke~ò͘ ke~ò͘... ke~ò͘ ke~ò͘ ...
Ke~ò͘ ke~ò͘... ke~ò͘ ke~ò͘ ...
Put-hīng ê pit-lô-á iū-koh tio̍h-tiàu,
不幸ê Pit-lô-á又koh tio̍h-tiàu,

白頭khok-á ài講話2006.02.05

Pe̍h-thâu-khok-á, ài kóng-uē,
白頭khok-á,ài講話
Ū-sî kho͘-si-á,
有時kho͘-si-á,
Ū-sî tuā-siaⁿ m̄-tsai teh huah-hiu siáⁿ-mi̍h-huè.
有時大聲m̄知teh huah-hiu啥物huè。

白耳á ài kho͘-si-á2006.01.29

Pe̍h-hîⁿ-á, lí tī tó-uī teh kho͘-si-á ?
白耳á,你tī toh位teh kho͘-si-á?
Tuā-siaⁿ koh ē khan-si.
大聲koh會khan-si。

O͘-ki siōng huaⁿ-hí...烏ki siōng歡喜2006.01.22

Khe-á-tsuí tshing-tshing-tshing,
溪á水清清清,
Tsio̍h-thâu tīng-tīng-tīng,
石頭tīng-tīng-tīng,
Pue-lâi pue-khì, thiàu-khí thiàu-lo̍h,
飛來飛去,跳起跳落,

O͘-tshiu kā-kiu...烏鶖kā-kiu2006.01.15

O͘-tshiu o͘-tshiu kā-kā-kiu !
烏鶖烏鶖kā-kā-kiu!
Tshīng o͘-saⁿ, tn̂g bué-liu,
穿烏衫,長尾liu,
Tsia̍h ti-bah, ùn tāu-iû.
食豬肉,ùn豆油。

貓頭鳥tshuē阿姑 :2006.01.08

Lí hit-lia̍p thâu-khak, kài-sîng niau-á,
你hit粒頭殼,kài-sîng貓á,
Nn̄g luí ba̍k-tsiu kim-khok-khok, tsheⁿ-gìn-gìn,
兩蕊目睭金khok-khok,青gìn-gìn,
Lí sī teh khuànn siáⁿ-mi̍h ?
你是teh看啥物?

Lò腳á踏腳khiau2006.01.01

Lò-kha-á ! Lò-kha-á ! Ta̍h-kha-khiau,
Lò腳á!Lò腳á!踏腳khiau,

Lāi-hio̍h飛高高2005.12.25

Lāi-hio̍h lāi-hio̍h tsin-gâu pue,
Lāi-hio̍h lāi-hio̍h真gâu飛,
Pue-kuân pue-kē ná hui-hîng-ki.
飛高飛低ná飛行機。

田雞á gâu顧厝2005.12.18

Ang-á-bó͘-á un-un ài-ài, tshuā-tshut tshuā-ji̍p,
翁á bó͘ á 恩恩愛愛 tshuā出tshuā入
kò͘-ke kò͘-tshù, siau-iâu tsū-iû.
顧家顧厝 逍遙自由

Khok khok khok khok2005.12.11

Liú-lia̍h ê kha-tshiú, làu kē-im ê kho̍k-kho̍k siaⁿ,
Liú-lia̍h ê腳手,làu低音ê kho̍k-kho̍k聲
Sió-khuá bô-ha̍h pún-sìng.
Sió-khuá無合本性。

彯礩恟gâu彯礩2005.12.04

Tán i pue tńg-lâi tshiū-tíng ê sî,
脹畛鵁tńg(81ed)(98e4)穔ê(9572)ㄛ
Tshuì-lāi í-king kā tsi̍t bué hî.
郲(83c8)眒蝸狶珨帣礩﹝

水pī-á水裡泅2005.11.27

M̄-sī bih-tiàm àm-sàm só͘-tsāi,
M̄是bih-tiàm暗sàm所在
To̍h-sī tshàng-tsuí-bī tsáu-khì-bih.
To̍h是tshàng水bī走去bih

粉鳥鷹有夠tshìng2005.11.20

Hún-tsiáu-ing--ah hún-tsiáu-ing !
粉鳥鷹ah粉鳥鷹!
Khong-tiong ê ok-pà, sǹg lí tē-it-tíng.
空中ê惡霸,算你第一等。

水phiô-á愛sńg水2005.11.13

Kui-pah kui-tshing ê tsuí-phiô, íng--leh ! íng--leh !
Kui百kui千ê水phiô,湧--leh!湧--leh!
Kóng ū guā kó͘-tsui tō ū guā kó͘-tsui.
講有guā kó͘-tsui to̍h有guā kó͘-tsui。

烏嘴pit-á嘴烏烏2005.11.06

I ē pang siòng-miā-sian--ê kā pâi-ki,
伊會幫相命仙--ê咬牌支,
Pang siòng-miā-sian--ê kā lâng tuān ūn-khì.
幫相命仙--ê kā人斷運氣。

青ti̍h-á愛suí2005.10.30

O͘ ba̍k-tsiu, khong kim-sûn, ná tshiūⁿ kuà ba̍k-kiàⁿ,
烏目睭,khong 白sûn,ná像掛目鏡
Tsin kó͘-tsui, koh thiàⁿ kiáⁿ thiàⁿ-miā-miā.
真kó͘-tsui,koh疼kiáⁿ疼miā-miā。

尖頭á頭尖尖2005.10.23

Tsiok-ài tsio-phuāⁿ tsò-siū seⁿ-thuàⁿ,
足愛招伴做siū生thuàⁿ,
Hō͘-siōng tsiàu-kò͘, kám-tsîng sio-thàu.
互相照顧,感情相透。

田bâ-á tuè流行2005.10.16

Sin tshīng hue-á-saⁿ, thâu pa̍k thâu-tsang-bué-á,
身穿花á衫,頭縛頭鬃尾á,
Sī hái-piⁿ khe-kháu táⁿ-pān siōng kài KHÚ ê--Tshân-bâ-á.
是海邊溪口打扮上界KHÚ ê--田bâ-á

Tshik鳥á愛食tshik2005.10.09

Pài-thok m̄-thang kā gún lia̍h,
拜託m̄-thang kā阮掠,
Tsiú tsiú tsiú ! Gún beh tsia̍h tshik m̄ tsia̍h tsiú.
Tsiú tsiú tsiú!阮beh食tshik m̄食酒。

Tshân-khiah-á khut bé-sè2005.09.25

Bián tiû-tû, khuàⁿ guá tshuì-pe tsiam-tok-tok,
免躊躇 看我嘴pe尖tok-tok
Tsi̍t tsiah tsuí-ke-á í-king thóng ji̍p tshuì.
一隻水蛙á 已經thóng入嘴

長尾山娘凶kài-kài2005.09.18

Khuàⁿ--khí-lâi ian-tâu ū khì-phài,
看起來iân-tâu有氣派
Khó-sioh hiong-kài-kài, pháiⁿ-sí-sí,
可惜凶kài-kài,pháiⁿ死死

烏面lā-pue面烏烏2005.09.11

Lán Tâi-uân, tsū-jiân-suí ê só͘-tsāi í-king bô-tsē.
咱台灣,自然suí ê所在已經無tsē

米雞á穿紅衫2005.09.04

Pài-thok tshik-á ˜-thang tsiãh siu°-tsë,
拜託粟á m̄-thang食siuⁿ tsē
Tsiah bē hō͘ gún a-pa sit-bāng.
Tsiah bē hō͘阮阿爸失望

紅頭á掛烏仁目鏡2005.08.28

Táⁿ-pān kah tsiah-nih suí,
打扮kah tsiah-nih suí
Lí sī beh khì tó-uī?
你是beh去tó位

紅kui-á m̄是大ām-kui2005.08.21

Tâi-uân Tâi-uân hó-só͘-tsāi,
台灣 台灣好所在
Thiⁿ-khì bē-líng bē-kuâⁿ hó tshit-thô.
天氣bē冷bē寒好tshit-thô

Âng-ing pháiⁿ-tshìng-tshìng2005.08.14

雖bóng我無才tiāu掠大隻鳥,M̄-kú我ê腳手真liú-lia̍h

紅尾噹á尾紅紅2005.08.07

Âng-bué-tang-á bué âng-âng

暗公鳥se̍h夜市2005.08.01

Se̍h kah tsi̍t-puàⁿ-mî. Se̍h kah 一半暝。

台灣鳥á唸歌詩詩集2005.07.29

台灣鳥á唸歌詩,粗聲iù-jī真趣味, 大隻細隻lóng kah意,互相欣賞kài歡喜;