CTT出頭天園地【前期文章索引】

I-sap 寓言 502008.01.27

50. Thò͘-á Kap ku

Ū tsi̍t-pái, thò͘-á pûn ke-kui kóng, i tsáu ê sok-tō͘ pí pa̍t-lâng lóng khah kín, bô lâng ē pí--tit.

I-sap 寓言 492008.01.20

49. Kā Niau-á Kuà Giang-á

Tsi̍t-tīn niáu-tshí tsò-tīn teh tsham-siông, beh án-tsuáⁿ tuì-hù in ê ti̍k-jîn-niáu-á. Ta̍k-ê tsa̍p-tshuì káu kha-tshng,

I-sap 寓言 482008.01.13

48. To̍k-gán Lo̍k

Tsi̍t-tsiah lo̍k-á put-hīng tsi̍t-luí ba̍k-tsiu pháiⁿ--khì, khuàⁿ-bē-tio̍h mi̍h-kiāⁿ.

I-sap 寓言 472008.01.06

47 Sit-khì Bué-liu ê Hô͘-lî

Tsi̍t-tsiah hô͘-lî bué-liu hō͘ gia̍p-á gia̍p--tio̍h, uī-tio̍h beh tô-miā,

I-sap 寓言 462007.12.30

46.Hô͘-lî Kap Ho̍h

Hô͘-lî tī lō͘--nih tn̄g--tio̍h Ho̍h, kap i sio-tsioh-mn̄g, tshiūⁿ hó pîng-iú kāng-khuán.

I-sap 寓言 452007.12.23

45. Tshò-tshâ ê kap Tsuâ

Tsi̍t-ê kuâⁿ-thiⁿ sî-á, ū tsi̍t-ê tshò-tshâ ê lâng tú tsò-sit tsò-liáu, beh tńg-khì tshù --ni̍h.

I-sap 寓言 442007.12.16

44. Hong kap Ji̍t-thâu

Tsi̍t-ê kuâⁿ-thiⁿ ê tsá-khí, Hong kap Ji̍t-thâu nn̄g-ê teh tsèⁿ kóng tàu-té sím-mi̍h lâng khah gâu.

I-sap 寓言 432007.12.09

43. Kang-lâng kap Iā-ing

Jua̍h-thiⁿ ê àm-mî, ū tsi̍t-ê kang-lâng tó-tī tshiū-á-kha teh thiaⁿ iā-ing tshiùⁿ-kua,

I-sap 寓言 422007.12.02

42. Seⁿ Kim-nn̄g ê Gô-bó

Tsi̍t-ê tsng-kha lâng tī i ê gô-siū khioh-tio̍h tsi̍t-lia̍p n̂g-n̂g kim-kim ê gô-nn̄g,

I-sap 寓言 412007.11.25

41. Lô͘-lē kap Sai

Ū tsi̍t-ê lô͘-lē kiò A-Bûn, tuì i ê tsú-lâng hia thau-tsáu--tshut--lâi, bih tī tshiū-nâ-lāi.

I-sap 寓言 402007.11.18

40. Tsuí-ke kap Gû-káng

Tsi̍t-tsiah lāu tsuí-ke tsē tī tsuí-khut-á-piⁿ teh tuh-ku.

I-sap 寓言 392007.11.11

39. Hué-ke kap Khóng-tshiok

Ū tsi̍t-tsiah hué-ke tuā-táⁿ tsáu-ji̍p-khì khóng-tshiok ê tē-puâⁿ.

I-sap 寓言 382007.11.04

38. Iā-pô

Tsiáu-luī kap Siù-luī ū tsi̍t-tiûⁿ tsiok tuā ê tshiong-tu̍t teh beh po̍k-huat.

I-sap 寓言 372007.10.28

37. Lo̍k-á kap Phah-la̍h ê Lâng

Ū tsi̍t-pái, lo̍k-á tī tsuí-tî-á piⁿ teh lim-tsuí. I khuàⁿ-tio̍h tsuí--ni̍h ka-kī ê hîng-iáⁿ,

I-sap 寓言 362007.10.21

36. Lî-á Kap Tshit-thô káu

Ū tsi̍t-kang, tsi̍t-ê tsò-sit lâng lâi kàu i tshī tsing-seⁿ ê liâu-á, khuàⁿ i ê tsing-seⁿ.

I-sap 寓言 352007.10.14

35. Phuà-pēⁿ ê Sai

Tsi̍t-tsiah phuà-pēⁿ kàu teh-beh sí--khì ê sai, tó t7 i ka-kī ê tōng-kháu,

I-sap 寓言 342007.10.07

34. Hô͘-lî kap O͘-a

Ū tsi̍t-pái, tsi̍t-tsiah hô͘-lî khuàⁿ-tio̍h tsi̍t-tsiah o͘-a hioh-tī tshiū-ki,

I-sap 寓言 332007.09.30

33. Tsng-kha Niáu-tshí kap To͘-tshī Niáu-tshí

Ū tsi̍t-tsiah to͘-tshī niáu-tshí khì tshuē i tuà tī tsng-kha ê tshin-tsiâⁿ.

I-sap 寓言 322007.09.23

32. Tsng-kha-lâng Kap Tsuâ

Tsi̍t-ê tsng-kha-lâng ê kiáⁿ ta̍h-tio̍h tsi̍t-bué tsuâ ê bué-liu.

I-sap 寓言 312007.09.16

31. Hô͘-lî kap Suaⁿ-iûⁿ

Hô͘-lî pháiⁿ-ūn pua̍h-lo̍h tshim-tséⁿ, thiàu bē tshut--lâi.

I-sap 寓言 302007.09.09

30. Siáu-thiú-á kap Tsng-kha-lâng
Tsng-kha nāu-jia̍t ê sî, ū tsi̍t-ê siáu-thiú-á teh piáu-ián bô͘-hong ta̍k-tsióng tōng-bu̍t ê kiò-siaⁿ,

I-sap 寓言 292007.09.02

29. Pûn kó͘-tshue--ê

Tsi̍t-ê kun-tuī ê kó͘-tshue-tshiú tī tsiàn-tiûⁿ ê tsiân-suàⁿ hō͘ ti̍k-jîn lia̍h--khì.

I-sap 寓言 282007.08.26

28. Bé-á kap Lî-á

Bé-á kap Lî-á tâng-tsê tuè tsú-lâng tshut-mn̂g. Bé-á tshīng-tshah tsin suí, iân-lō͘ kiâⁿ iân-lō͘ thiàu-lāng,

I-sap 寓言 272007.08.19

27. Niau-á Sin-niû

Ū-tsi̍t-kang, thiⁿ-sîn teh sio-tsèⁿ, kóng tōng-bu̍t ê pún-sìng kiám ū khó-lîng ē kái-piàn.

I-sap 寓言 262007.08.12

26. Bē Gû-ling ê Tsa-bó͘ Gín-á

Patty sī bē gû-ling ê tsâ-bó͘-gín-á, i thâu-khak tíng giâ tsi̍t-tháng gû-ling beh khì tshī-á.

I-sap 寓言 252007.08.05

25. Lāi-hio̍h Kap Tsìⁿ

Ū tsi̍t-tsiah Lāi-hio̍h tī thiⁿ-tíng pue, hiông-hiông thiaⁿ-tio̍h Tsìⁿ-siaⁿ “siú”--tsi̍t--ē,

I-sap 寓言 242007.07.29

24. Lî-á ê Thâu-náu

Sai tsham Hô͘-lî tâng-tsê beh khì phah-la̍h. Hô͘-lî siàn-tōng Sai,

I-sap 寓言 232007.07.22

23.Sai, Hô͘-lî, kap Pa̍t-ê Iá-siù

Ū tsi̍t-kang, Sai kóng i pēⁿ kàu teh-beh sí lah, kiò só͘-ū ê tōng-bu̍t lóng lâi thiaⁿ i ê kau-tài.

I-sap 寓言 222007.07.15

22. Lí-hîng ê Lâng kap Hîm

Nn̄g-ê lâng tsò-hué khì lí-hîng, kiâⁿ-kuè tshiū-nâ ê sî-tsūn,

I-sap 寓言 212007.07.08

21. Tshīng Sai-phuê ê Lî-á

Tsi̍t-tsiah lî-á khuàⁿ-tio̍h tsi̍t-niá sai-phuê. He si phah-la̍h ê lâng nê tī guā-kháu beh pha̍k hō͘ ta--ê.

I-sap 寓言 202007.07.01

20. Nn̄g-tsiah Tsîm-á

Ū tsi̍t-ji̍t, thiⁿ-khì tsin-hó. Nn̄g-tsiah tsîm-á tshut-mn̂g beh khì hái-piⁿ ê sua-po͘ thit-thô.

I-sap 寓言 192007.06.24

19. Ku kap Lāi-hio̍h

Ū tsi̍t-tsiah ku tsiok siūⁿ beh uāⁿ tsi̍t-ê tuà ê só͘-tsāi,

I-sap 寓言 182007.06.17

18. Ni-bú kap Iá-lông

“Tiām--khì,” tsi̍t-ê Ni-bú kā tsē tī i ê kha-thâu-u ê gín-á án-ne kóng.

I-sap 寓言 172007.06.10

17. Tsa-po͘-lâng kap I ê Nn̄g-ê-bó͘

Kó͘-tsá sî-tāi, tsa-po͘-lâng ē-sái ū kuí-nā-ê bó͘.

I-sap 寓言 162007.06.03

16. Lông kap Ho̍h

Tsi̍t-tsiah lông teh hiáng-siū i ê la̍h-mi̍h. Bô tiuⁿ-tî, tsi̍t-ki kut-thâu khê tī nâ-âu-kńg--ni̍h, thun bē lo̍h--khì,

I-sap 寓言 152007.05.27

15. Sai ê Tsú-tiuⁿ

Ū tsi̍t-ji̍t, sai, hô͘-lî, tshâ-lông kap iá-lông tsò-tīn khì phah-la̍h.

I-sap 寓言 142007.05.20

14. Káu kap Tsuí-iáⁿ

Tsi̍t-tsiah káu-á khioh-tio̍h tsi̍t-tè bah,

Tuā-tè koh puî-nńg,

I-sap 寓言 132007.05.13

13. Iá-lông kap Iûⁿ-á-kiáⁿ

Kó͘-tsá kó͘-tsá, tsi̍t-tsiah tuā iá-lông tī kuâⁿ-thiⁿ khùn tsi̍t tuā tshéⁿ,

I-sap 寓言 122007.05.06

12. Ke-kak-á kap Tsin-tsu

Tsò-sit-lâng ê mn̂g-kháu-tiâⁿ, tsi̍t-tsiah ke-kak-á giâ-thâu tián-si̍t,

I-sap 寓言 112007.04.29

11 Iá-thò͘ kap Sì-kha-á

 Iá-thò͘ tiāⁿ-tiāⁿ hō͘ kî-tha ê iá-siù pik-sat kàu tsáu bô-lō͘, m̄-tsai beh bih tuì tó-uī khì.

I-sap 寓言 102007.04.22

10. Suaⁿ teh Tín-tāng

 Ū tsi̍t-ji̍t, ū lâng tsù-ì tio̍h suaⁿ teh tín-tāng, suaⁿ-tíng teh tshìng ian.

I-sap 寓言 92007.04.15

9. Sì-kha-á Thó beh Ài Tsi̍t ê Kun-ông
 Ū tsi̍t-tīn sì-kha-á tuà tī tsi̍t-ê tsin sik-ha̍p in tuà ê sip-tē.

I-sap 寓言 82007.04.08

8. Ìⁿ-á kap Tsiáu-á

Tse huat-sing tī tsi̍t-ê tsng-kha só͘-tsāi. Ū tsi̍t-ê lâng tī tshân--ni̍h tsò-sit,

I-sap 寓言 72007.04.01

7. Sai kap Tshí

Ū tsi̍t-ji̍t, Sai teh khùn, Tsi̍t-tsiah niáu-tshí m̄ tsai sí,

I-sap 寓言 62007.03.25

6. Sai kap Niáu-tshí

 Ū tsi̍t-pái, tsi̍t-tsiah sai teh khùn, tsi̍t-tsiah niáu-tshí-á peh khí-khì i ê sin-khu tíng,

I-sap 寓言 52007.03.18

5. Siàu-liân Tsha̍t-thau kap I ê Lāu-bú

  Ū tsi̍t-ê siàu-liân-lâng in-uī tsò tsha̍t hông lia̍h--khì,

I-sap 寓言 42007.03.11

4. Tshī Iûⁿ-á ê Gín-á

 Ū tsi̍t-ê tshī-iûⁿ ê gín-á kā i ê iûⁿ-á kuáⁿ kàu suaⁿ-kha ê tshiū-nâ khì tsia̍h tsháu.

I-sap 寓言 32007.03.04

3. Thó-hái-lâng
 Tsi̍t-ê thó-hái-lâng gia̍h tsi̍t-ki phín-á tī khe-huāⁿ piⁿ teh pûn,

I-sap 寓言 22007.02.25

2. Tshâ-thâu Ang-á

 Tī kó͘-tsá, lâng lóng ē pài tsó͘-sian,

I-sap 寓言 12007.02.20

1. Gû-tiâu Lāi ê Káu
 Tsi̍t-tsiah káu uī-tio̍h beh tshuē tsi̍t-ê khùn-tiong-tàu ê só͘-tsāi,

情鎖2006.12.17

情鎖一定ài有二支鎖匙
一支妳保管一支上帝保存

台灣杉ê活路2006.12.10

台灣杉一片葉一滴露
M̄驚風 m̄驚雨
一日大一寸頭柱天
M̄驚泳 m̄驚釜
台灣人一雙手一對腳

我是風2006.12.03

我是風 風有夢
我會kā花粉帶出府城
飛去台灣四角頭
飛去世界各地方

阮兜ê地址2006.11.26

阮兜ê地址
日人時代叫做港町一丁目. . . .
民國時代叫做西區安新里. . . .

Pû 鳥仔pa2006.11.19

天已經不是恁 ê天

一排無毛ê你kap妳
兩個一串倒tī火坑

滿漢全席2006.11.12

主料 亞洲出產ê民主
副料 虫咬過ê自由

翡翠樹蛙ê命運2006.11.05

救命!
龍ê傳人請恁手舉高高
Kā五千年ê文化注文明ê射
台灣是阮子孫beh活ê所在

布袋蓮2006.10.29

恁愈臭阮愈青翠
恁講恁愛鄉土
Kā溪á愛kah烏汁汁
阮替恁am蓋

網球2006.10.22

你kā地球拍hō͘ 伊
伊kā地球拍還你
Tī人文ê網頂拍來拍去

2006.10.15

看魚leh泅
就學魚
看水蛙leh跳
就學水蛙

上帝愈來愈無步2006.10.08

上帝phah天下hō͘人坐
用伊ê形體創造人
叫人管理世界

樹kap草2006.10.01

活tī樹蔭ê草 面黃黃
食ê是樹食m̄食ê雨水
看ê是樹編織ê天

滴落乳水ê土地 六.2006.09.24

愛插紅花ê阿母
梳滿頭ê光

滴落乳水ê土地 五.2006.09.17

夢m̄是彎曲ê夢
夢是一條通去理想ê路

滴落乳水ê土地 四.2006.09.10

阿母倒tī 遙遠ê古早
用乳水流成一潭ê愛

滴落乳水ê土地 三.2006.09.03

山弓開tsin勇ê雙手
攬著純情ê平原

滴落乳水ê土地 二.2006.08.27

Khiā tī太平洋獨一ê巨人
Ua̍t頭笑看富士山

滴落乳水ê土地 一.2006.08.20

山是khiā起來ê土地

布袋戲尪á2006.08.13

你m̄免怨嘆命運
你生tī人疊人ê黑箱á內
你生出看人面色ê厚面皮
你活tī人lia̍h你thit-thô ê戲檯

牧童kap牛2006.08.06

牽阮到處風光
阮是一隻土產ê牛
用牛目看世界

放風吹2006.07.30

放風吹ê日子
放阮童年ê夢
夢騎上風

人類也舞 tī準星2006.07.23

石油iáu未用盡
植物iáu未用盡
礦物也無用liáu

一支針補出一個無kāng款ê世界2006.07.16

阿母手the̍h一支針
看見小弟拆破ê地圖
放落我ê破衫

講一句罰一Kho͘2006.07.09

講一句罰一元
台灣話真sio̍k
阮老父ta̍k日hō͘我幾張新台幣

土地kap根ê關係2006.07.02

根   玉蘭花ê根
根   雜草ê根
根   野花ê根

推鉛球2006.06.25

Khiā tī白線圈ê外面
筋骨ta̍k寸有原始ê野性

在包心菜內面ê一隻sè隻蟲2006.06.18

恬恬--á leh食
恬恬--á leh睏
恬恬--á leh大

Phuà病又koh無錢2006.06.04

Phuà病又koh無錢
入院著ài保結

海 膽2006.05.28

Gia̍h著真大ê海洋
無日kap月換朝代ê印象

假使人生若親像填字ê猴弄2006.05.21

填字有古錐ê手勢
Tī你ê面前有紙有筆有字

這就是人生tio̍h--bô?2006.05.14

問天
有病無病 不管

墨 Tsa̍t2006.05.07

無血無目sái ê墨tsa̍t
Tī海外你算老幾

風猶原昨日ê風2006.04.30

風猶原是昨日的風
日頭猶原是昨日ê日頭

我有一ê夢2006.04.23

假使我是一支ē吐感情ê筆
我beh kā滿腹ê墨吐成彩色ê天

羅馬字是台灣母語e救星2006.04.16

國民黨政策會副執行長洪秀柱對台語文使用漢字和羅馬字並用的方式,提出負面的批評

O̍h Jī Kua..學字歌 22006.04.09

學字歌 2(1,3,5段)
I sī ài ô m̄-ài ō͘,
他是愛蚵不愛芋

Tsiok Kiat-hun Kua..祝結婚歌2006.04.02

Lâng sueh in-iân thiⁿ tsù tiāⁿ,
人 說 姻 緣 天 注 定,

M̄-sī muê-lâng gâu tsō-tsiâ;
M̄ 是 媒 人 gâu 做 成;

Ô͘-phiⁿ Tik-uí..湖邊蘆竹2006.03.26

Tī Ka-lī-lī ô͘-piⁿ lô͘-tik, Ki-hio̍h bô͘-sīng tsheⁿ-li̍k;
在 加 利 利 湖 邊, 枝 葉 茂 盛 青 綠;

Á, khó-sioh ah, hong hut-jiân khí, Lô͘-tik siū-siong hiám tsih.
Á, 可 惜 ah, 風 忽 然 起, 蘆 竹 受 傷 險 折.

刺仔內ê百合花..惠美的詩2006.03.19

百合花, 百合花 !
你是白koh suí, 香koh大蕊.

Kó͘-bú lâng o̍h jī..鼓舞人學字2006.03.12

I ū lâ-á, lí ū ô,
他有蛤á,你有蚵

2006年 ê 2282006.03.05

1947e228
車聲
掠人ê喝聲

O̍h Jī Kua..學字歌2006.02.26

練習A, I, M發音
A-Î,Î-á kap í-á. 阿姨,姨仔及椅仔

馬偕之歌 -- 最後的Khiā家2006.02.19

br>
我全心所疼惜ê台灣ah!
我ê青春lóng總獻hō͘ 你。
我全心所疼惜ê台灣ah!

Tâi-uân bú-gí lóng-sī pó..台灣母語攏是寶2006.02.12

Tâi-uân bú-gí lóng-sī pó
台灣母語攏是寶

Guân-tsū、kheh-ka kap hō-ló,
原住、客家及河洛,
Tâi-uân bú-gí lóng-sī pó;
台灣母語攏是寶;
Pîng-tíng、tsun-tiōng saⁿ hia̍p-tsō͘,
平等、尊重相協助,
Bûn-huà huat-iông kiâⁿ tuā-lō͘!
文化發揚行大路!

Tām-tsuí-hô Lú-sîn..淡水河女神2006.02.05

Lí kóng lí sī tsuí tsò ê,
你 講 你 是 水 做 ê
Nā bô mā bē tiāⁿ-tiāⁿ lâu ba̍k-sái.
若 無 mā bē tiāⁿ-tiāⁿ 流 目 屎

Guá kóng lí sī Tām-tsuí-hô lú-sîn,
我 講 你 是 淡 水 河 女 神

魚肚kap肉燥2006.01.29

Nā lí sit-luân ê sî-tsūn,
若 你 失 戀 ê 時 tsūn

Lâi Tâi-lâm, guá tshiáⁿ lí tsia̍h
來 台 南, 我 請 你 食

Hî-tō͘ kap bah-sò
魚 肚 kap 肉 燥.

思念所消失ê台灣農村生活 42006.01.22

Khuài-lo̍k ê Àm- sî
快 樂 的 暗 時


Hông-hun thiⁿ-sik âng-kì-kì, Tshin-tshiūⁿ tsi̍t-niá ngó͘-tshái- i.
黃 昏 天 色 紅 吱 吱,  親 像 一 件 五 彩 衣.

思念所消失ê台灣農村生活 32006.01.15

Kó͘-tsui ê Tsing-siⁿ
古 錐 的 精 牲


Tshài-hn̂g-piⁿ--á ū tshī-ti, Pak-tó͘ teh iau ihN--ihN--ihN.
菜 園 邊 仔有 飼 豬,  腹 肚 在 餓 嚶 嚶 嚶.

思念所消失ê台灣農村生活 22006.01.08

Tshân-tsng ê Sing-ua̍h
田  庄 的 生 活


Thiⁿ-sik tsiâu kng lóng khí-tshn̂g,
天 色 齊 光 攏 起 床,

Sé-tshuì sé-bīn lâi tsia̍h-pn̄g.
洗 嘴 洗 面 來 吃 飯.

思念所消失ê台灣農村生活 12006.01.01

Kut-la̍t ê Hū-lú
骨 力 的 婦 女
Phú-kng-sî ke teh thî, Lông-tshuan hū-lú tsá-tsá-khí.
昲 光 時 雞 在 啼, 農 村  婦 女 早 早 起.

1914聖誕休戰傳奇2005.12.25

Ta̍k-tang ê聖誕節,全家聚集做伙, 贈送禮物、請安祝福, koh有真好聽ê聖誕歌. 種種溫暖愉快ê活動,除了產生tsin多ê傳說與風俗, tī歷史上ia̍h bat產生tsit-pái奇妙ê「1914聖誕休戰傳奇」. . .

Nikolaus ê 故事2005.12.18

聽kóng Nikolaus是小亞細亞 (hiān-tsāi ê土耳其)Myra城ê主教, i tī主後340 nî過sin.此ê好心koh有智慧ê主教,厝裡真好gia̍h,時常將自己ê錢財īng奇巧ê方式賑濟hō͘需要ê人. Bat tī i ê教區內有一ê人,因為沒錢為i 3-ê tsa-bó͘-kiáⁿ辦嫁妝,準備照當時ê習慣將tsa-bó͘-kiáⁿ賣掉. Nikolaus知iáⁿ in ê困境,tsiū決定beh秘密幫助in.

Hái-Ang..海翁2005.12.11

Guá thiaⁿ-tio̍h hái-ang teh kiò
我聽tio̍h海翁teh叫
I, Hû-tshut guá ê náu-hái
伊,浮出我的腦海