台語荒漠甘泉(全羅版)【前期文章索引】

"Khò sìn-sim, hó-tánn kiânn tsìn-tsîng"2013.06.23

teh-beh tîm-lo̍h-khì, tsiū âu-kiò kóng, Tsú ah, kiù guá." (Má-thài 14:29-30)

"Kî-tó ê thāi-tō͘"2013.06.16

"Guá ê ǹg-bāng sī tuì I lâi." (Si-phian 62:5)

"Bîn-á-tsài"2013.06.09

"Tio̍h uá-khò Iâ-hô-hua lâi kiânn hó, tiàm tī tsit ê thó͘-tuē, īng sîng-si̍t tsuè bí-niû." (Si-phian 37:3)

"Siū-khó͘ ê kè-ta̍t"2013.06.02

... i ê sìn bô nńg-tsiánn;" (Lô-má 4:18-19)

"Tshiùnn-kua o-ló"2013.05.05

M̄ thang hō͘ kua-siann lī-khui lí ê sing-ua̍h,
Tsāi-sè, sim-lîng lâi tuânn tióng-tuā,
Kè-óng, iā beh tè lí kàu līng-guā sè-kài bô suah.

"Siōng-tè ū-pī ê lâng"2013.04.28

Iâ-hô-hua ê Sîn lîm-kàu i," (Sū-su-kì 3:9-10)

"Hong-sīng ê tsiok-hok"2013.04.21

"I khuànn Siōng-tè ê ìng-ún, iā bô tuì m̄ sìn lâi giâu-gî; sìn tsiū ná ióng-kiānn, lâi kui îng-kng Siōng-tè." (Lô-má 4:20-21)

"Tshing-tsá peh khí"2013.04.14

án-ni lán tsiū íng-uán kap Tsú sann-kap tī-teh." (I Thiap-sat-lô-nî-ka 4:16-17)

"Tshì-liān"2013.02.03

"Sìng sîn tsik-sî pik I khì khòng-iá." (Má-khó 1:12)

"Kap Tsú tâng-kiânn"2013.01.27

"ka-kī beh hō͘ lín tsiâu-tsn̂g, kian-kò͘, ióng-kiānn." (I Pí-tik 5:10)

"Iu-huān"2013.01.20

"Iu-būn pí tshiò khah-hó; in-uī bīn tài-iu-iông, sī hō͘ sim khuài-lo̍k." (Thuân-tō 7:3)

"Tik-sìng kàu ū tshun"2013.01.13

"Huán-tńg tī tsiah ê lóng-tsóng ê sū, lán tuì thiànn lán ê, tik-sìng kàu ū tshun." (Lô-má 8:37)

"Uá-khò Tsú, Sim pîng-an"2013.01.06

lí king-kè kang-hô, tsuí tik-khak bô im-ba̍t lí;”(Í-sài-a 43:2)

"Pik-tshiat kî-tó"2012.12.30

"Tuì án-ni Pí-tik lâu tī kann-ni̍h; to̍k-to̍k kàu-huē thuè i tshiat-tshiat kiû Siōng-tè." (Sù-tô͘ hîng-tuān 12:5)

"Ià-siān"2012.12.23

"Khí-lâi tsia̍h ah, in-uī lō͘ tsin hn̄g; lí kiânn bô huat-tit. " (I Lia̍t-ông-kì 19:7)

"Tshiat-tshiat kî-tó"2012.12.16

"Koh ū A-ná, i sī tsuè sian-ti, ... lóng-bô lī-khui tiān, kìm-tsia̍h kî-tó, mî-ji̍t ho̍k-sāi." (Lō͘-ka 2:36-37)

"Tsiām-sî ê thòng-khó͘"2012.12.09

"Guán ba̍k-nih kú khin-khin ê kan-khó͘ sī kā guán tsiânn siōng-tíng-siōng íng-uán ê tuā îng-kng." (Ṳ Ko-lîm-to 4:17)

"Siū khó͘"2012.12.02

"tuì khó͘-lān lâi tsiânn uân-tsuân." (Hi-pik-lâi 2:10)

"Tshiau-kè lán só͘ kiû só͘ siūnn ê un-sù"2012.11.25

Siōng-tè ê lô͘-po̍k siū-khì i kóng, Lí hit-tia̍p tio̍h phah gō͘-la̍k pái." (Ṳ Lia̍t-ông-kì 13:18-19)

"Sìn-sim bô pua̍h-tó"2012.11.18

"kìnn-nā bô tī guá lâi tio̍h-tak ê, ū hok-khì." (Lō͘-ka 7:23)

"Siōng-tè ê liâm-á-to"2012.11.11

"I beh kàng-lîm tshin-tshiūnn hō͘ lo̍h tī í-king kuah ê tsháu." (Si-phian 72:6)

"Khó͘-lān tiong ê an-tsīng"2012.11.04

Iâ-hô-hua ê tshiú hē tī i ê sin-tsiūnn." (Í-se-kiat 1:1-3)

"Tióng-tsìn"2012.09.30

Tsí-ū Iâ-hô-hua tshuā i, bô pa̍t ê siōng-tè kap i tī-teh." (Sīn-bīng-kì 32:10-12)

"Ua̍h-tsuí"2012.09.23

"Sìn guá ê lâng, tshin-tshiūnn sìng-king só͘ kóng, ū ua̍h tsuí ê khue, beh tuì i ê pak-lāi lâu-tshut." (Iok-hān 7:38)

"Ún-tsông ka-kī"2012.09.16

"Bih tī Iok-tàn hô ê tang-sì, Ki-li̍p khue-pinn." (I Lia̍t-ông-kì 17:3)

"Tshim ê thô͘"2012.09.09

nā-sī ji̍t tshut pha̍k i; in-uī bô kun, tsiū ko͘-tâ." (Má-thài 13:5)

"Siū-khó͘ ha̍k-hāu"2012.09.02

"In-uī í-king siúnn-sù lín, ... koh uī-tio̍h I siū khó͘." (Hui-li̍p-pí 1:29)

"Bô tī guá tsia"2012.08.26

"Tshim-ian kóng, bô tī guá tsia." (Iok-pik 28:14)

"Iu-siong kap hí-lo̍k"2012.08.19

"Tshin-tshiūnn huân-ló,
kî-si̍t siông-siông khuài-lo̍k." (Ṳ Ko-lîm-to 6:10)

"Siōng-tè ê ìng-ún"2012.08.12

"í-king ū pó-puè kap ki̍k tuā ê ìng-ún siúnn-sù lán." (Ṳ Pí-tik 1:4)

"Guá ê un-tián kàu-gia̍h lí īng"2012.08.05

"Ū guá ê un, lí tsiū kàu-gia̍h." (Ṳ Ko-lîm-to 12:9)

"Kan-lân lâi tit sin ê li̍k-liōng"2012.07.29

"Lí bat ji̍p seh ê khò͘-pâng,
… Tsiū-sī Guá só͘ siu-khǹg lâi thìng-hāu huān-lān ê sî." (Iok-pik-kì 38:22-23)

"Thìng-hāu Tsú ê sî-kan"2012.07.22

huān-nā thìng-hāu I ê, lóng ū hok-khì." (Í-sài-a 30:18)

"Bô khuànn khuân-kíng ê sìn-sim"2012.07.15

"iā hit ê só͘-í bat khah-iânn sè-kan ê, tsiū-sī lán ê sìn." (I Iok-hān 5:4)

"Tāng-tànn piàn si̍t-kó͘"2012.07.08

"in beh tshin-tshiūnn ing-tsiáu thí-si̍t pe-kuâinn." (Í-sài-a 40:31)

"Tsú beh uân-sîng tsiah ê sū"2012.07.01

"Tsú só͘ kā i kóng ê uē beh ìng-giām." (Lō͘-ka 1:45)

"Bīng-līng, kau-tài, huan-hù Siōng-tè"2012.06.24

"Guá ê tshiú só͘-tsuè ê, lín thang kau-tài Guá."
(Í-sài-a 45:11)

"An-tsīng tī Tsú bīn-tsîng"2012.06.17

si̍t tsiū pàng lo̍h-lâi." (Í-se-kiat 1:25)

"Lâng tsuè, Siōng-tè tshiâu"2012.06.10

tsiū-sī tsiàu I tiānn-tio̍h ê tsí-ì lâi siū tiàu ê." (Lô-má 8:28)

"Ki-tok tông-tsāi"2012.06.03

"Lán kè-lâi khì hit pîng huānn." (Má-khó 4:35)

"Hok-pue muá-tshut-lâi"2012.05.27

"The̍h lâi hō͘ guá." (Má-thài 14:18)

"Sūn thian-ì"2012.05.20

"Pē só͘ hō͘ guá ê pue, guá kiám bô beh lim mah?" (Iok-hān 18:11)

"Kî-tó ê hong-sik"2012.05.13

"in-uī lán m̄ tsai-iánn tio̍h tsáinn-iūnn kî-tó tsiàu só͘ ing-kai ê." (Lô-má 8:26)

"Tshiah-siù tô͘-iūnn"2012.05.06

"Iâ-hô-hua kap kìng-uì I ê lâng tshin-bi̍t." (Si-phian 25:14)

"Tshiat-tshiat kî-tó"2012.04.29

"Í-lī-a sī kap lán tâng tsîng ê lâng,
i tshiat-tshiat kiû," (Ngá-kok 5:17)

"Thinn-pē tsai lán ê it-tshè"2012.04.22

"I tsai guá só͘ kiânn ê lō͘." (Iok-pik-kì 23:10)

"Khó-giām tsing-ka sìn-sim"2012.04.15

"Guá uá-khò Lí ê uē." (Si-phian 119:42)

"Khuànn-tiōng ka-kī ê luán-jio̍k "2012.04.08

in-uī guá luán-jio̍k ê sî,
huán-tńg ū khuì-la̍t." (Ṳ Ko-lîm-to 12:10)

"Siong-sìn bô giâu-gî"2012.04.01

"In-uī guá bat guá só͘ sìn ê." (Ṳ Thê-mô͘-thài 1:12)

"Lâng ê tsīn-bé sī Thinn-pē ê khai-sí"2012.03.25

tik-khak tio̍h sìn I ū,
iā sī pò-siúnn hiah ê kiû I ê lâng." (Hi-pik-lâi 11:6)

"Tiām-Tiām ê li̍k-liōng"2012.03.18

"Lí lóng bô ìn mah?" (Má-khó 15:4)

"Tio̍h khí-lâi"2012.03.11

khì Guá só͘ siúnn-sù Í-sik-lia̍t lâng ê tuē." (Iok-su-a 1:1,2)

"Thuàn-liān"2012.03.04

"Tsiū-sī o̍h hiah ê tuì sìn kap thun-lún lâi sîng-tsiap tsiah ê ìng-ún ê lâng." (Hi-pik-lâi 6:12)

"Kàu-gia̍h ê un-tián"2012.02.26

"Ū guá ê un, lí tsiū kàu-gia̍h;” (Ṳ Ko-lîm-tó:9)

"Siu-tsíng tshing-khì"2012.02.19

"kìnn-nā kiat ké-tsí ê, I tsiū siu hō͘ i tshing-khì, hō͘ i kiat ké-tsí koh khah tsuē." (Iok-hān hok-im 15:2)

"Siōng-tè sī guá Thinn-pē"2012.02.12

"lín ê Thinn-pē iā tsai" (Má-thài 6:32)

"tsīng-tsīng"2012.02.05

"Lín tshut-lâi m̄-bián tio̍h-kip, iā m̄-bián tô-tsáu." (Í-sài-a 52:12)

"Buē iô-tāng"2012.01.29

Thinn-phú-kng, Siōng-tè beh pang-tsān i." (Si-phian 46:5)

"Thè-khì pinn-a"2012.01.22

"Iâ-so͘....thè-khì khòng-iá, ka-kī tuà;" (Má-thài 14:13)

"An-tsīng tiong ê siann-im"2012.01.15

"Hit mî Iâ-hô-hua tuì i (Í-sat) tshut-hiān." (Tshòng-sè-kì 26:24)

"Tshut-ji̍t lo̍h-hō͘ sī Tsú só͘ tiānn"2012.01.08

Guá ia̍h beh tsiàu-sî lo̍h-hō͘;
beh ū si hok-khì ê tuā-hō͘.” (Í-se-kiat 34:26)

"Thian sù pîng-an hok"2012.01.01

tuì nî-thâu kàu nî-bé,
Iâ-hô-hua-- lí Siōng-tè ê ba̍k-tsiu siông-siông khuànn i.” (Sin-bīng-kì 11:11~12.)

"Ki-tok lâi lah"2011.12.25

"Lâng beh kiò I ê miâ tsuè Í-má-luē-lī;
huan-i̍k tsiū-sī Siōng-tè kap lán tī-teh." (Má-thài 1:23)

"Tik-sìng ū tshun"2011.12.18

"Huán-tńg tī tsiah ê lóng-tsóng ê sū,
lán tuì thiànn lán ê,
tik-sìng kàu ū tshun." (Lô-má 8:37)

"Àm-mî kìng-pài"2011.12.11

Guān tshòng-tsō thinn tuē ê Iâ-hô-hua,
tuì Sik-an sù hok-khì hō͘ lí." (Si-phian 134:1,3)

"Tan-to̍k"2011.12.04

"tsiū ka-kī tsiūnn suann kî-tó." (Má-thài hok-im 14:23)

"Bô khó-lîng ê sū"2011.11.27

"In-uī Siōng-tè só͘ kóng ê uē,
bô tsi̍t kù bô la̍t." (Lō͘-ka 1:37)

"Sìn-sim ê thìng-hāu"2011.11.20

"Kìnn-nā thìng-hāu koh kàu tsi̍t-tshing sann-pah
sann-tsa̍p-gō͘ ji̍t ê, hit ê lâng ū hok-khì."
(Tān-í-lí 12:12)

"Khó-khò ê tsō͘-tshiú"2011.11.13

píng-kong kiânn-gī;
tì-kàu Iâ-hô-hua tsí A-pik-la̍h-hán só͘ kóng ê uē,
lóng kui hō͘ i." (Tshòng-sè-kì 18:19)

"Tshut-tī thiànn-sim ê kàu-tok"2011.11.06

"Kìnn-nā guá só͘ thiànn ê lâng,
guá tsik-pī lâi kíng-kài i;
só͘-í tio̍h hùn-tsì lâi huán-hué." (Khé-sī-lio̍k 3:19)

"Ûn-ûn-á tsáu"2011.10.30

“thun-lún lâi tsáu só͘ an-pâi tī lán thâu-tsîng ê lō͘-tsām, ” (Hi-pik-lâi 12:1)

" Ìng-ún "2011.10.23

“kìnn-nā thok I ê lô͘-po̍k Mô͘-se só͘ ìng-ún ê
hó-uē, bô tsi̍t-kù lo̍k-khong., ” (I Lia̍t-ông-kì
8:56)

"Khuài-lo̍k"2011.10.16

“tsiū tio̍h pàng-hē ta̍k hō ê tāng tànn,
kap khuài-khuài tînn-puânn lán ê tsuē,
īng tī lán thâu-tsîng ê lō͘-tsām,” (Hi-pik-lâi 12:1)

"Sann nî tsi̍t lūn, hó-pháinn tsiàu lûn"2011.10.09

“Iâ-hô-hua in-uī án-ni beh thìng-hāu lâi si un-huī
hō͘ lín, koh in-uī án-ni beh khí-lâi lîn-bín lín; ”
(Í-sài-a 30:18)

"Hi-bōng"2011.09.25

Lí siánn-sū buē-kì-tit guá? Guá siánn-sū in-uī
tuì-ti̍k ê ap-pik, iu-būn lâi kiann ah?” (Si-phian 42:9)

"Īnn-siōng"2011.09.18

“Nā bô bi̍k-sī īnn-siōng,
peh-sìnn tsiū hòng-tshiòng;
To̍k-to̍k tsip-siú lu̍t-huat ê,
tsiū ū hok-khì.” (Tsim-giân 29:18)

"Hì-pînn kha, khiā kú ê lâng ê"2011.09.11

“A-pik-la̍h-hán gâu thun-lún,
tsiū tit-tio̍h só͘ ìng-ún ê.” (Hi-pik-lâi 6:15)

"Sìn-sim ê kî-tsik"2011.09.04

siânn-tshiûnn tsiū beh tó pînn-pînn,
ta̍k-lâng lóng tio̍h ti̍t-ti̍t tsìn-tsîng khì.” (Iok-su-a 6:5)

"Tshì-giām-so͘"2011.08.28

“I tī-hia, uī in tīng lu̍t-lē huat-tō͘,
tī-hia tshì-giām in." (Tshut-Ai-ki̍p-kì 15:25)

"Khui-khuah ê só͘-tsāi"2011.08.21

"I ia̍h tshuā guá kàu khui-khuah ê só͘-tsāi,
I kiù guá, in-uī I huann-hí guá." (Si-phian 18:19)

"Uân-tsuân ê sūn-ho̍k"2011.08.14

"Nā m̄-sī tuì tíng-bīn hō͘ lí, tsiū lí bô kuân
thang pān guá;" (Iok-hān hok-im 19:11)

"Sìng-lîng tshiong-mua"2011.08.07

Sù-tô͘ īng tuā kuân-lîng kan-tsìng Tsú Iâ-so͘ ê
koh-ua̍h; tsìng-lâng iā tit-tio̍h tuā un-tián."
(Sù-tô͘ hîng-tuān 4:31,33)

"Iâ-so͘ iáu tshuā lō͘"2011.07.31

"I tsiū tsiàu i sim-lāi ê tsìng-ti̍t iúnn-tshī in;
Koh īng i khiáu-biāu ê tshiú ín-tshuā in."
(Si-phian 78:72)

"Giâ ba̍k ǹg thinn"2011.07.24

I tsiong in só͘ kiû-ê hō͘ in,
Tsóng-sī hō͘ in ê sîn-hûn sue-lám."
(Si-phian 106:12~15)

"Lâng teh tsuè, Thinn teh tshiâu"2011.07.17

"Guá tī Guá khiā-khí ê só͘-tsāi beh tsīng-tsīng
tsē teh khuànn." (Í-sài-a 18:4)

"Thìng-hau"2011.07.10

"Guá kiò i, i iā bô ìn." (Ngá-ko 5:6)

"Kut-la̍t, Tsia̍h la̍t"2011.07.03

"Hit ê luê-hn̂g beh iā-tsíng-ê,
kiám-sī siông-siông teh luê mah?"
(Í-sài-a 28:24)

"Sìn-m̄-sìn"2011.06.26

“Siat-sú ū-ê bô sìn, tsiū tsáinn-iūnn?
In ê bô sìn beh huè-bô Siōng-tè ê sìn-si̍t mah?”
(Lô-má 3:3)

"Sè-kan ê bí-niû"2011.06.19

sui-jiân īng tshia-lûn bé-tuê phah-suàⁿ i,
ia̍h bô hō͘ i tshuì--khì.”
(Í-sài-a 28:28)

"Tshun kuânn, hō͘ ná tsuānn"2011.06.12

“in-uī lín tiàm-tī I ta̍k hāng tāi-tsì hù-tsiok,”
(I Ko-lîm-to 1:5)

"Kiû, tsiū tit-tio̍h"2011.06.05

"Tsì-hó pîng-iú"2011.05.29

“nā-sī guá í-king kiò lín tsuè pîng-iú.”
(Iok-hān hok-im 15:15)

"Piànn hō͘ I"2011.05.22

Koh uà-khò I,
I beh hō͘ i tsiânn.”
(Si-phian 37:5)

"Hûn ê Kong-tshái"2011.05.15

"Kiânn thinn-lō͘"2011.05.08

“Khuànn ah, guá khuànn-kìnn ū sì ê lâng,
pīng bô siū-pa̍k, kiânn tī hé-tiong,
iā bô siū-siong;” (Tān-í-lí 3:25)

"Sìn"2011.05.01

“tsiū-sī bô pe̍h-tsha̍t ê Siōng-tè tī íng sè-tāi
ê tāi-sing só͘ ìng-ún ê;” (Thê-to 1:2)

"Khuànn-buē-tio̍h ê sìn"2011.04.24

“Sìn tsiū-sī só͘ ǹg-bāng ê ê si̍t-tsāi,
kap bē khuànn-kìnn ê sū ê pîn-tsún.”
(Hi-pik-lâi 11:1)

"Lâng teh tsuè, Thinn teh tshiâu"2011.04.17

“Tī tsiah-ê it-tshè,
tsī-tsuī m̄ tsai sī Iâ-hô-hua ê tshiú tsuè án-ni?”
(Iok-pik-kì 12:9)

"Tshì-liān kap Un-sù"2011.04.10

Lí uī sím-mi̍h in-tuan kap guá tsing-piān.”
(Iok-pik-kì 10:2)

"Tī hé tiong, îng-kng Iâ-hô-hua"2011.04.03

tī tsiah ê hái-sū îng-kng Iâ-hô-hua Í-sik-lia̍t
Siōng-tè ê miâ.” (Í-sài-a 24:15)

"Ǹg-bāng"2011.03.27

“In-uī guá sǹg hiān-sî ê kan-khó͘ buē kham-tit
pí-phīng só͘ beh hián-bîng kàu tī lán ê îng-kng.”
(Lô-má 8:18)

"khuài-lo̍k"2011.03.20

tshin-tshiūnn bô ū,
kî-si̍t sī bô m̄ ū.”
(Ṳ Ko-lîm-to 6:10)

"Ngī-sim"2011.03.13

li̍k sè-tāi ê Ông ah,
lí ê tō-lō͘ gī koh tsin-si̍t."
(Khé-sī-lio̍k 15:3)

"Sìn-sim"2011.03.06

“Nā-sī guán pîng-sò͘ teh ǹg-bāng ê,
tsiū-sī hit-ê beh sio̍k-huê Í-sik-lia̍t ê;”
(Lō͘-ka 24:21)

"Tan-to̍k kap Tsú tī-teh"2011.02.27

ū tsi̍t-lâng lâi kap i sann-ián,
kàu tī thinn-phú-kng.”
(Tshòng-sè-kì 32:24)

"Uân-tsuân sìn-khò"2011.02.20

ia̍h beh suá khì;
koh lín teh-beh bô tsi̍t hāng buē.”
(Má-thài 17:20)

"Khai-khún suann-tē"2011.02.13

lí iā thang tshò i;
i ê ki̍k-thâu iā beh sio̍k lí.”
(Iok-su-a 17:18)

"Tsuí-tiong king-kè"2011.02.06

“I tsiong hái piàn-tsuè ta-tuē;
in pō͘-kiânn kè-hô;
tī-hia guán in-uī I lâi huann-hí.”
(Si-phian 66:6)

"Tsi̍t ki tsháu, Tsi̍t tiám lō͘"2011.01.30

Tsiann ge̍h sann-tsa̍p.
(It ge̍h sann-tsa̍p ji̍t)

"Iâ-so͘ sann tâng kiânn"2011.01.23

“Iâ-hô-hua ah, Lí siánn-sū hn̄g-hn̄g teh khiā?.”
(Si-phian 10:1)

"Thian iú put-tshik hong-hûn"2011.01.16

“Pò-thâu hong tuā khí.” (Má-khó 4:37)

"Tsia̍h-khó͘, tsin thuàn-liān"2011.01.09

“In-uī guá sǹg hiān-sî ê kan-khó͘ buē kham-tit
pí-phīng só͘ beh hián-bîng kàu tī lán ê îng-kng.”
(Lô-má 8:18)

"Ài piànn, tsiah uē iânn"2011.01.02

tuì ē-tsàn kàu tíng-tsàn,
tio̍h tuì tiong-tsàn tsiūnn-khì.”
(Í-se-kiat 41:7)

"Îng-îng tsē"2010.12.26

"Lín tsiah-ê tsē tsia,
thìng-hāu guá khì hia kî-tó."
(Má-thài 26:36)

"Kiàn-tsìng, Hiòng āu-bīn huah"2010.12.19

"Tsiah ê sū beh tsiânn-tsuè lín ê kan-tsìng."

(Lō͘-ka 21:13)

"Siú só͘ sìn ê tō"2010.12.12

Guá í-king tsing-tsiàn hó ê tsing-tsiàn,
í-king tsīn pháu-tsáu ê lō͘-tsām,
í-king siú só͘ sìn ê tō-lí."
(Ṳ Thê-mô͘-thài 4:6-7)

"Suán kiânn ê lō͘"2010.12.05

"tshuā guá tī pînn-thánn ê lō͘."
(Si-phian 27:11)

"Tsá-khí-sî"2010.11.28

"Ji̍t-tshut, ji̍t-lo̍h ê só͘-tsāi,
Lí hō͘ in lóng huann-hí."
(Si-phian 65:8)

"Bān-sū kau-thok Tsú"2010.11.21

"Tio̍h tsiong lí ê tāi-tsì kau-tài Iâ-hô-hua."

(Si-phian 37:5)

"Tsi̍t lia̍p be̍h"2010.11.14

"Tsi̍t lia̍p be̍h bô lo̍h tī tuē-ni̍h lâi sí,
tsiū iû-guân tsi̍t lia̍p nā-tiānn;
sí tsiū kiat-si̍t tsuē-tsuē."
(Iok-hān 12:24)

"Ki-tok-tô͘ kè-ta̍t-kuan"2010.11.07

Nā-sī pîng-sò͘ tsuè guá ê lī-ik ê,
guá uī-tio̍h Ki-tok í-king khuànn i tsuè sún-hāi.
(Hui-li̍p-pí 3:7)

"Sìng-lîng ê thó͘-khuì"2010.10.31

Kàm-tshat lâng ê sim ê iā tsai Sìng Sîn ê ì-sù
in-uī I tsiàu Siōng-tè ê ì-sù lâi thuè sìng-tô͘ kiû."
(Lô-má 8:26-27)

"Jú thuàn-liān, Jú kè-ta̍t"2010.10.24

"Guá beh hō͘ lí tsuè phah gō͘-kak sin ê khì-kū,
lāi koh ū khí;."
(Í-sài-a 41:15)

"Suán-ti̍k"2010.10.17

Nā-sī guá tuàn-tuàn m̄ khua-kháu pa̍t hāng,
tsí-ū khua-kháu lán ê Tsú Iâ-so͘ Ki-tok ê si̍p-jī-kè nā-tiānn

(Ka-lia̍p-thài 6:14)

"M̄-thang sim-lāi put-pîng"2010.10.10

"m̄-thang ... sim-lāi put-pîng."
(Si-phian 37:1)

"Suè-suè khin-khin ê siann-im"2010.10.03

"Tuē-tāng liáu-āu ū hé; ...
hé liáu-āu ū suè koh khin ê siann."
(I Lia̍t-ông-kì 19:12)

"Siōng-tè ê si̍t-tsāi"2010.09.26

"In-uī guán teh kiânn,
sī tuì sìn m̄ sī tuì só͘ khuànn."
(Ṳ Ko-lîm-to 5:7)

"Siu-tsián"2010.09.19

"Guá ê Pē sī tsoh-hn̂g ê lâng."
(Iok-hān 15:1)

"Tsuân hong-hiòng ê hû-tshî"2010.09.12

"Hit-ê khò tī i só͘ luân-ài-ê,
tuì khòng-iá tsiūnn-lâi-ê,
tse sī tsī-tsuī?" (Ngá-ko 8:5)

"Tsûn ǹg-bāng"2010.09.05

"huān-nā thìng-hāu I ê,
lóng ū hok-khì."
(Í-sài-a 30:18)

"Siōng sik-tòng ê si̍p-jī-kè"2010.08.29

"Ka-kī giâ I ê si̍p-jī-kè."
(Iok-hān 19:17)

"Khó͘-lān kap tsín-kiù"2010.08.22

"Kî-û ê lâng ū-ê īng pang,
ū-ê īng tsûn-lāi ê mi̍h.
Tuì án-ni tsìng-lâng lóng tit kiù tsiūnn suann (huānn)."
(Sù-tô͘ Hîng-tuān 27:44)

"Siū-siong phuà-tshuì"2010.08.15

"Lán tio̍h tuì tsuē-tsuē kan-khó͘ lâi ji̍p Siōng-tè ê kok."
(Sù-tô͘ Hīng-tuān 14:22)

"Siōng-tè kiánn-jî ê ti̍k-kuân"2010.08.08

"Siōng-tè ah, Lí sī guá ê Ông;
kiû Lí tshut-līng,
tsín-kiù Ngá-kok."
(Si-phian 44:4)

"Sìn-khò uī guá sí ê Ki-tok"2010.08.01

iā hiàn lín ê pah-thé hō͘ Siōng-tè.
(Lô-má 6:13)

"Tsú tuì lí ê kè-uē"2010.07.25

"Guá só͘ tsuè ê, lí hiān-kim m̄ tsai,
āu-lâi tsiū uē hiáu-tit."
(Iok-hān 13:7)

"Kian-tīng ǹg Siōng-tè"2010.07.18

kìnn-nā tsuan-sim ǹg I ê,
I beh hián-bîng I ê tuā khuì-la̍t pang-tsān i."
(Ṳ Li̍k-tāi-tsì-lio̍k 16:9)

''Nāi-sim thìng-hāu Siōng-tè''2010.07.11

"Āu-lâi khue-tsuí ta;
in-uī hit-ê tuē-hng bô hō͘-tsuí."
(I Lia̍t-ông-kì 17:7)

"Siōng-tè ê iân-tshiân"2010.07.04

"In-uī tsit ê bi̍k-sī iáu-ū tiānn-tio̍h ê kî,
sui-jiân iân-tshiân, iáu-kú tio̍h thìng-hāu,
in-uī tik-khak uē kàu bô koh iân-tshiân."
(Hap-pa-kok 2:3)

"Siōng-tè sī guá ê khuì-la̍t"2010.06.27

"Siōng-tè ah,
kiû Lí kian-kò͘ Lí kā guán só͘ tsiânn ê sū."
(Si-phian 68:28)

''Tsú ê siann-im''2010.06.20

Tse tsiū-sī lō͘,
lí tio̍h kiânn i."
(Í-sài-a 30:21)

''Ki-tok ê pîng-an''2010.06.13

"Guá tsiong guá ê pîng-an siúnn-sù lín."
(Iok-hān 14:27)

"Kî-tó sing-ua̍h"2010.06.06

"Tio̍h kíng-síng, tio̍h kî-tó,
bián-tit ji̍p tī bê-hi̍k."
(Má-thài 26:41)

"Thian-kok ê kua"2010.05.30

"Hit ê si bô lâng uē ha̍k-si̍p,
to̍k-to̍k tuì tuē-tsiūnn siū bué tshut ê tsa̍p-sì-bān sì-tshing lâng uē nā-tiānn."
(Khé-sī-lio̍k 14:3)

"Tì-huī bû-huat khó-si"2010.05.23

"In ê tì-huī bû-huat khó-si.
In tsiū tī khó͘-lān-tiong ai-kiû Iâ-hô-hua,
I tuì in ê huān-lān-tiong tshuā in tshut-lâi."
(Si-phian 107:27-28)

"Kî-tó siū tsó͘-tòng"2010.05.16

ka-kī khiam-pi tī lí Siōng-tè ê bīn-tsîng ê sî,
lí ê uē í-king tit-tio̍h thiann-kìnn

"Siōng-tè ê pîng-iú"2010.05.09

"A-pik-la̍h-hán iáu khiā tī Iâ-hô-hua ê bīn-tsîng."
(Tshòng-sè-kì 18:22)

"Hong ê só-sî"2010.05.02

"Iâ-hô-hua tī thinn-tíng siat-li̍p I ê pó-tsō,
I ê kok-kuân kuán-hat bān-hāng-ū."
(Si-phian 103:19)

"Koh-ua̍h"2010.04.25

"Ū Bua̍t-tāi-lia̍p ê Má-lī-a,
kap pa̍t ê Má-lī-a tī hia,
tsē tī bōng ê tuì-bīn." (Má-thài 27:61)

"Tsia̍h kín kòng phuà uánn"2010.04.18

"I beh hō͘ i tsiânn."
(Si-phian 37:5)

"Àm tiong ê sìn-sit tī kng-bîng tiong suan-iông"2010.04.11

"Guá tī àm-tiong kā lín kóng ê,
lín tio̍h tī kng-bîng ê só͘-tsāi kóng-tshut;
ànn tī hī-khang kā lín kóng ê,
tio̍h tī tshù-tíng thuân i." (Má-thài 10:27)

"Suè-hàn thau bán pû, tuā-hàn thau khan gû"2010.04.04

"Í-lī-sa kî-tó kóng, Iâ-hô-hua ah,
kiû Lí khui i ê ba̍k-tsiu,
hō͘ i uē khuànn-kìnn." (Ṳ Lia̍t-ông-kì 6:17)

"Sìn-sim ê kiânn-tsuè"2010.03.28

Iok-tàn hô ê tsuí,
tsiū-sī tuì tíng-bīn lâu lo̍h-lâi ê tsuí,
beh tsia̍t-tn̄g,
khiā khí-lâi kui-tui." (Iok-su-a 3:13)

"Sìn tsiū beh tsiânn"2010.03.21

"Tsiàu lín ê sìn,
kā lín tsuè tsiânn."
(Má-thài 9:29)

"Hûn"2010.03.14

"Mô͘-se tsiū kiânn-kūn ba̍t-hûn,
kàu Siōng-tè ê só͘-tsāi."
(Tshut-ai-ki̍p-kì 20:21)

"Sìn-khò Thinn-pē"2010.03.07

"Guán....huān-sū tú-tio̍h huān-lān,"
(Ṳ Ko-lîm-to 7:5)

"Hiàn o-ló ê kua-siann "2010.02.28

"Só͘-í tio̍h tuì Iâ-so͘ siông-siông īng o-ló tsuè tsè,
hiàn hō͘ Siōng-tè;"
(Hi-pik-lâi 13:15)

"Thun-lún thìng-hāu"2010.02.21

"Tio̍h tsīng-tsīng tī Iâ-hô-hua ê bīn-tsîng,
khuan-sim thìng-hāu I."
(Si-phian 37:7)

"Tshiùnn-kua o-ló"2010.02.14

"Tio̍h siông-siông tiàm-tī Tsú lâi huann-hí;
guá beh koh kóng i, Tio̍h huann-hí."
(Hui-li̍p-pí 4:4)

"Gióng-bōng Siōng-tè"2010.02.07

"Guá ê sim ah,
lí siánn-sū ut-tsut?"
(Si-phian 43:5)

"I hō͘ lâng an-tsīng"2010.01.31

Tsá-khí, lê-bîng siā kng-suànn,
O͘-àm, im-iánn lóng siau-suànn,
Thìng-hāu tshing-tsá sim ho͘-huan,
Ū lí pîng-an, buē koh huân.

"Sìn-khò sūn-ho̍k"2010.01.24

Kàu ē-hng tsínn-á tò-lâi i hia,
tshuì kā tsi̍t-hio̍h sin ê kann-ná-hio̍h."
(Tshòng-sè-kì 8:9,11)

"Íng-ua̍h ê Siōng-tè"2010.01.17

lí só͘ siông-siông ho̍k-sāi-ê,
uē kiù lí thuat-lī hiah ê sai mah?"
(Tān-í-lí 6:20)

"Kuainn-mn̂g, khui-mn̂g "2010.01.10

"in-uī Sìng Sîn bat kìm in thuân tō-lí tī A-se-a,"
(Sù-tô͘ hīng-tuān 16:6)

“Siōng-tè teh tsiàu-kò͘ lí”2010.01.03

“Guá beh tsiàu tī guá bīn-tsîng kui-kûn tsing-sinn ê li̍k-liōng,
ia̍h tsiàu gín-á ê li̍k-liōng,
bān-bān tsìn-tsîng.”
(Tshòng-sè-kì 33:14)

"Thih-liān"2009.12.27

"I siū thih-liān khún-pa̍k;"
(Si-phian 105:18)

"Tan-to̍k"2009.12.20

"tsóng-sī guá m̄ sī ka-kī tī-teh,
in-uī Pē kap guá tī-teh."
(Iok-hān 16:32)

"Siōng o͘-àm ê sî"2009.12.13

"Guá beh tsiong àm-tiong ê pó-mi̍h ...
siúnn-sù lí."
(Í-sài-a 45:3)

"Tsú koh-lâi"2009.12.06

"Guá kín-kín kàu; lí só͘-ū ê tio̍h tshî-siú i,
bián-tit ū lâng tshiúnn lí ê bián-liû."
(Khé-sī-liok 3:11)

"Hong-thai-hō͘ āu"2009.11.29

"Nā-sī āu-lâi, tsiū tī ..."
(Hi-pik-lâi 12:11)

"Bô khó-lîng ê sū"2009.11.22

"Lín sìn guá uē tsuè tsit ê sū mah?"
(Má-thài 9:28)

"Oh tam-tng ê tànn"2009.11.15

"hō͘ Ki-tok ê khuì-la̍t tuà tī guá."
(Ṳ Ko-lîm-to 12:9)

"Tshin-kūn Tsú"2009.11.08

Pí-tik kap tâng tī-teh ê lâng ...
khuànn-kìnn Iâ-so͘ ê îng-kng."
(Lō͘-ka 9:28-29,32)

"Thìng-hāu"2009.11.01

"Hûn tī huē-bō͘-tíng thîng...
Í-sik-lia̍t lâng tsiū...
bô khí-sin."
(Bîn-sò͘-kì 9:19)

"Kiû tsiū tit-tio̍h"2009.10.25

"Lín kàu tann bē bat tī guá ê miâ kiû sím-mi̍h;
lín tio̍h kiû tsiū uē tit-tio̍h,
hō͘ lín ê huann-hí muá muá."
(Iok-hān 16:24)

"Iân-tî kap khó͘-lān"2009.10.18

"... āu-lâi in beh tuà tsuē-tsuē tsâi-bu̍t tuì-hia tshut-lâi."
(Tshòng-sè-kì 15:13-14)

"Sinn sí kè-ta̍t-kuan"2009.10.11

"tshin-tshiūnn beh sí,
kî-si̍t sī ua̍h."
(Ṳ Ko-lîm-to 6:9)

"Hó ê kiat-bé"2009.10.04

"Án-ni Iâ-hô-hua sù-hok Iok-pik ê bé-kíng iânn-kè i ê khí-thâu."
(Iok-pik-kì 42:12)

"Kap Tsú kiat-ha̍p"2009.09.27

"Guá í-king tshē-tio̍h sio̍k-huê i ê."
(Iok-pik-kì 33:24)

"Bô bîng-pi̍k ê sū"2009.09.20

"Guá kiám bô kā lí kóng, lí nā sìn,
uē khuànn-kìnn Siōng-tè ê îng-kng mah?"
(Iok-hān 11:40)

"Thàu-tsá"2009.09.13

"thàu-tsá lí tio̍h tsiūnn Se-nái suann;
tī-hia, tī suann-bé-liu,
khiā tī Guá bīn-tsîng,"
(Tshut-ai-ki̍p-kì 34:2)

"Íng-uán tsûn-tsāi tī sin-pinn"2009.09.06

"to̍k-to̍k lí kú-tn̂g tī-teh."
(Hi-pik-lâi 1:11)

"Sìn-sim su-iàu khó-giām"2009.08.30

"Tsē-tsûn kè-hái, tī tuā-tsuí-tiong king-îng sū-gia̍p ê,
in khuànn-kìnn Iâ-hô-hua ê só͘-tsuè,
kap I tī tshim-ian só͘ kiânn ê kî-sū."
(Si-phian 107:23-24)

"Bô khò ba̍k-tsiu khuànn ê sìn-sim"2009.08.23

"Tuì sìn, A-pik-la̍h-hán siū-tiàu ê sî,
tsiū sūn bīng-līng tshut-khì, … I tshut-khì,
m̄ tsai beh khì tá-lo̍h."
(Hi-pik-lâi 11:8)

"Thun-lún thìng-hāu"2009.08.16

"Guá bat thun-lún thìng-hāu Iâ-hô-hua."
(Si-phian 40:1)

"Siōng-tè ê an-uì"2009.08.09

"I ê la̍t tsāi-tī Lí, … hit-hō lâng ū hok-khì.
In king-kè Lâu-ba̍k-sái ê suann-kok,
hō͘ I pìnn-tsuè tsuí-tsuânn ê só͘-tsāi."
(Si-phian 84:5-6)

"Siōng-tè ê suann"2009.08.02

"Guá beh hō͘ guá ê tsìng suann tsiânn-tsuè lō͘."
(Í-sài-a 49:11)

"Tsûn ǹg-bāng lâi thìng-hāu"2009.07.26

"In-uī lán uá-khò Sîn,
tuì sìn teh thìng-hāu só͘ ǹg-bāng ê gī."
(Ka-lia̍p-thài 5:5)

"Khó͘-pue"2009.07.19

"Pē só͘ hō͘ guá ê pue,
guá kiám bô beh lim mah?"
(Iok-hān 18:11)

"Sìn-sim ê sîng-tióng"2009.07.12

"Tsóng-sī I tsai guá só͘ kiânn ê lō͘;
I tshì-liān guá liáu-āu,
guá beh tshin-tshiūnn kè thuàn-liān ê kim."
(Iok-pik-kì 23:10)

"Hong-bô͘ só͘-tsāi tshut tsuí-tsuânn"2009.07.05

"Guá beh tsio-ho͘ i, tshuā i kàu khòng-iá,
īng uē an-uì i,
Guá iā beh tuì-hia siúnn-sù i phû-tô-hn̂g."
(Hô-se-a 2:14-15)

"Thinn-mn̂g khui"2009.06.28

"Tī thinn-ni̍h ū mn̂g khui."
(Khé-sī-lio̍k 4:1)

"Lâng khuànn buē tio̍h ê uī kang-tsok"2009.06.21

"lâng thiann-kìnn I tī tshù-lāi."
(Má-khó 2:1)

"Sìn-sim, lán kap Siōng-tè ê kiô-niû"2009.06.14

"Nā-sī guá ū thuè lí kî-tó,
hō͘ lí ê sìn bô sit-lo̍h."
(Lō͘-ka 22:32)

"Àm-mî ê kua-khik"2009.06.07

"Tshòng-tsō guá ê Siōng-tè tī toh-lo̍h?
I sī hō͘ lâng mî-sî tshiùnn kua ê."
(Iok-pik-kì 35:10)

"Lîng-hûn ê phín-tsit"2009.05.31

"Lí beh hè-siū muá-tsiok tsiah kui bōng,
tshin-tshiūnn tiū-khún kàu-sî siu-khǹg."
(Iok-pik-kì 5:26)

"Siōng-tè só͘ tiānn-tio̍h ê sî"2009.05.24

"A-pik-la̍h-hán nî-lāu ê sî, Sat-la̍h huâi-īn;
kàu Siōng-tè tuì i kóng ê ji̍t-kî,
tsiū kā i sinn tsi̍t ê kiánn."
(Tshòng-sè-kì 21:2)

"Tán-thāi, nāi-sim ê tán-thāi"2009.05.17

"ū thinn-sài tuì i hián-hiān. ... Tsiū kā i kóng,
... tann lí lâi, guá beh tshe lí khì Ai-ki̍p."
(Sù-tô͘ hīng-tuān 7:30, 33-34)

"M̄-thang hue-sim"2009.05.10

"Guá nā m̄-sìn tī ua̍h-lâng ê tuē tit-tio̍h khuànn-kìnn Iâ-hô-hua ê un-huī,
tsiū tik-khak tsua̍t-bāng. Tio̍h thìng-hāu Iâ-hô-hua,
tio̍h ióng-tsòng, lí ê sim tio̍h kian-kò͘."
(Si-phian 27:13,14)

"Kiû-kiò Thinn-pē ê miâ"2009.05.03

"kìnn-ū kiû-kiò Iâ-hô-hua ê miâ ê,
beh tit-tio̍h kiù."
(Iok-jínn 2:32)

"Hi-sing lâi huat kng"2009.04.26

"Guá tsin-tsiànn khuànn bān sū tsuè sún-hāi,
in-uī guá lia̍h bat guá ê Tsú Ki-tok Iâ-so͘ tsuè tē it hó."
(Hui-li̍p-pí 3:8)

"Khiā-teh"2009.04.19

"M̄-bián kiann, tsuè lín khiā-teh,
khuànn Iâ-hô-hua kin-á-ji̍t uī-tio̍h lín só͘ beh kiânn ê tsín-kiù."
(Tshut-ai-ki̍p-kì 14:13)

"Tshì-giām"2009.04.12

"Iâ-so͘ siū Sìng Sîn tshiong-muá,
tuì Iok-tàn hô tò-lâi;
hō͘ Sìng Sîn tshuā I tī khòng-iá-ni̍h sì-tsa̍p ji̍t kú,
hō͘ Mô͘-kuí tshì I;."
(Lō͘-ka 4:1-2)

"Bi̍t-sik tiong ê khé-sī"2009.04.05

"Tio̍h ji̍p tshù, kuainn-mn̂g,
lí kap lí ê kiánn tiàm lāi-bīn,"
(Ṳ Lia̍t-ông-kì 4:4)

"Siōng-tè hō͘ i tuā-tsâng"2009.03.29

"Tshì-siūnn suann-ni̍h ê pik-ha̍p-hue,
tsáinn-iūnn tuā tsâng."
(Má-thài 6:28)

"Siōng-tè ê sî-kan"2009.03.22

Tsú kā i kóng,
lí só͘ khiā ê uī sī sìng-tuē.
(Sù-tô͘ hīng-tuān 7:30,33-34)

"Lâi tè Guá"2009.03.15

"Tshin-tshiūnn tō͘-ún ê Ngá-kok,
… Guá beh hō͘ lí tsuè phah gō͘-kak sin ê khì-kū."
(Í-sài-a 41:14-15)

"Tsiàu Lí ê ìng-ún tsuè"2009.03.08

"tsiàu Lí só͘ kóng lâi kiânn.
Guān Lí ê miâ íng-uán kian-kò͘,"
(I Lia̍t-tāi-tsì-lio̍k 17:23,24)

"Uan-khiau"2009.03.01

"Lí tio̍h siūnn Siōng-tè só͘ tsuè,
in-uī I hō͘ i uan-ê,
tsī-tsuī uē hō͘ i ti̍t?" (Thuân-tō 7:13)

"Siau-ki̍k kap tsik-ki̍k"2009.02.22

"Tsáinn-iūnn kóng,
lí nā uē ah? ū sìn ê lâng,
ta̍k hāng lóng uē." (Má-khó 9:23)

"Put-pîng"2009.02.15

"M̄-thang in-uī tsuè pháinn ê lâng,
sim-lāi put-pîng;
ia̍h m̄-thang uàn-tò͘ kiânn put-gī ê lâng."
(Si-phian 37:1)

"Iâ-hô-hua sī guá ê bo̍k-tsiá"2009.02.08

"koh guá ji̍t-ji̍t kap lín tī-teh,
kàu sè-kan ê lō͘-bé." (Má-thài 28:20)

"Tshut tī Siōng-tè"2009.02.01

"Iâ-hô-hua án-ni kóng,
in-uī tsit ê tāi-tsì tshut tī Guá."
(I Lia̍t-ông-kì 12:24)

"Siōng-tè ê uē"2009.01.25

"Lí ê thuî,
Lí ê kuáinn,
an-uì guá." (Si-phian 23:4)

"Tuì sit-pāi piàn sîng-kong"2009.01.18

"Kám-siā Siōng-tè,
siông-siông tī Ki-tok tik-sìng,
lâi tsuè-thâu tshuā guán," (Ṳ Ko-lîm-to 2:14)

"An-uì"2009.01.11

"Lín ê Siōng-tè kóng,
Lín tio̍h an-uì,
an-uì Guá ê peh-sìnn." (Í-sài-a 40:1)

"Kian-sìn put gî"2009.01.04

Iâ-so͘ kā i kóng,
Khì ah, lí ê kiánn ua̍h lah.
Hit lâng sìn Iâ-so͘ kā i kóng ê uē, tsiū khì.

"Ànn hīnn thiann"2008.12.28

Tng I thiann lí tshiùnn-kua,
I uē ànn lo̍h-lâi tshiò-tshiò tī I tsû-ài ê bīn-iông nih.

"Tsuan-sim tè Iâ-so͘"2008.12.21

"Guá beh īng i só͘ ta̍h tio̍h ê tuē siúnn-sù i,
... in-uī i tsuan-sim tè Iâ-hô-hua." (Sin-bīng-kì 1:36)

"Kî-tó ê tshù-sū"2008.12.14

"I ê ha̍k-sing tsi̍t lâng tuì I kóng, Tsú ah,
kà-sī guán kî-tó. ...
I tsiū kā in kóng,
Lín kî-tó ê sî tio̍h kóng, ...
lí ê kok lîm-kàu;" (Lō͘-ka 11:1-2)

"Sìn-sim"2008.12.07

"Lín beh bô khuànn-kìnn hong,
bô khuànn-kìnn hō͘;
iáu-kú tsit ê suann-kok, tsuí beh muá-muá,
hō͘ lín thang lim

"Khioh-tio̍h ka-kī ê sìnn-miā"2008.11.30

Tse sī tsi̍t ê uī lí hiān-tsāi khó-lîng siū ki̍k-tuā ap-li̍k ê khùn-kíng ê ìng-ún.

"Khùn-khó͘ thuàn-liān"2008.11.23

Siōng-tè tī siū-khó͘ ê suann-tíng tshē I siōng tsing-ing ê ping.

"Kiàn-tsìng tō-lí kàu sí"2008.11.16

Siōng hó ê mi̍h pit-su thong-kè siōng khùn-lân ê lō͘-kìng tsiah uē tit-tio̍h.
Lán guān-ì khì tsing-tshú Siōng-tè siōng hó ê mi̍h mah?

"Tsa-ji̍t ê iu-siong"2008.11.09

"Tiàm-tī i ê ìm-ńg ê beh tò-tńg-lâi;
in beh tshin-tshiūnn gō͘-kak koh huan-tshinn,
khui-hue tshin-tshiūnn phû-tô-tshiū." (Hô-se-a 14:7)

"Kî-tó"2008.11.02

Kî-tó sī tsiap-liân lán kap Siōng-tè ê kau-thong.
Sī tsi̍t tiâu tuā-kiô,
pîng-an tuà lán thong-kè guî-hiám ê tshim-ian,
tuā-tsuí.

"Tan-to̍k ê sî-kan"2008.10.26

"tsiū ka-kī tsiūnn suann kî-tó;
í-king àm,
tsí ū I ka-kī tī hia."
(Má-thài 14:23)

"Siōng-tè ê tài-niá"2008.10.19

Siōng-tè ê tshiú-tsáinn kí ǹg tó-uī,
I ê tshiú tsiū tī hia khui lō͘.

"Tsin tsū-iû"2008.10.12

Lán tsai, nā-sī tsū-ai tsū-thàn,
tuā-tuā thó͘-khuì, án-ni,
Siōng-tè buē khí-iōng i,
it-tīng ài tsiong tsiah-ê pàng lī-lī tī āu-bīn.

"Kiàn-li̍p lîng-sìng ê phín-keh"2008.10.05

Bô-lūn jû-hô, lán lóng ha̍k-si̍p tio̍h,
siong-sìn “un-sù” kap sìn-jīm “Si-un-tsiá” ê tsha-pia̍t.

"Tī Tsú lāi-bīn ū pîng-an"2008.09.28

"Hō͘ lín tiàm-tī guá ū pîng-an."
(Iok-hān 16:33)

"Tē it hó ê sū"2008.09.21

"Guá tsin-tsiànn khuànn bān sū tsuè sún-hāi,
in-uī guá lia̍h bat guá ê Tsú Ki-tok Iâ-so͘ tsuè tē it hó."
(Hui-li̍p-pí 3:8)

"Si̍p-jī-kè"2008.09.14

"Nā ū lâng ài tè guá,
tsiū tio̍h khuànn-bô ka-kī,
giâ i ê si̍p-jī-kè lâi tè guá."
(Má-khó 8:34)

"Huān-lān sī ki-huē"2008.09.07

"Siōng-tè sī guán tô-siám ê só͘-tsāi kap khuì-la̍t.
Ia̍h sī huān-lān-tiong ki̍p-sî ê pang-tsān."
(Si-phian 46:1)

"Bô khuànn-kìnn lâi sìn"2008.08.31

"Hiah ê bô khuànn-kìnn lâi sìn ê lâng,
ū hok-khì." (Iok-hān 20:29)

"Àm-tiong sing-tióng"2008.08.24

"Guá ū tsiah ê mi̍h,
kàu-gia̍h ū tshun,
guá í-king tshiong-tsiok."
(Hui-li̍p-pí 4:18)

Sìn-sim ê hāu-kó2008.08.17

"Guá sìn Siōng-tè, tāi-tsì teh-beh tsiàu I só͘ kā guá kóng ê." (Sù-tô͘ Hīng-tuān 27:25)

"Iâ-so͘ só͘ thiànn ê lâng"2008.08.10

"Kì-jiân thiann-kìnn I phuà-pīnn,
tsiū tī só͘ tuà ê só͘-tsāi iû-guân tuà nn̄g ji̍t."
(Iok-hān 11:6)

"Kian-kiông ê lâng"2008.08.03

"tsuè tāi tiōng-hu,
tsuè ióng-kiānn."
(I Ko-lîm-to 16:13)

" Siōng-tè ê pù-ū kap khóng-khài"2008.07.27

"Īng tsit-ê lâi tshì Guá,
khuànn Guá kó-jiân kā lín khui thinn ê thang-á piànn hok-khì hō͘ lín,
kàu bô tè thang hē bô?"
(Má-la̍h-ki 3:10)

"Kî-tó ê tāi-kiû-tsiá"2008.07.20

"Só͘-í lán tio̍h hó-tánn tsiū-kūn un-tián ê tsō-uī,
thang siū lîn-bín,
iā tit-tio̍h un-tián,
tsuè ki̍p-sî ê pang-tsān"
(Hi-pik-lâi 4:14,16)

"Sìn-jīm Siōng-tè ê ìng-ún"2008.07.13

"Tsiàu só͘ kì-tsài kóng,
Guá siat-li̍p lí tsuè tsuē-tsuē pang-kok ê pē."
(Lô-má 4:17)

"Kiû Tsú ín-tshuā, tài-niá"2008.07.06

"Guán iā m̄-tsai tio̍h tsáinn-iūnn kiânn,
guán ê ba̍k-tsiu tsuan-tsuan ǹg Lí."
(Ṳ Li̍k-tāi-tsì-lio̍k 20:12)

"Siū phah-tó, iā bô sí-bô"2008.06.29

"Guán tī hia khuànn-kìnn tuā-hàn lâng."
(Bîn-sò͘-kì 13:33)

"Thiànn uē jia-khàm lóng-tsóng ê kè-sit"2008.06.22

"Jîn-ài uē jia-khàm lóng-tsóng ê kè-sit."
(Tsim-giân 10:12)

"Kàng hō͘, sù hok"2008.06.15

"Siōng-tè hō͘ guá tī guá siū-khó͘ ê tuē-hng hing-ōng."
(Tshòng-sè-kì 41:52)

"Sìn-sim ê khuì-la̍t"2008.06.08

"In-uī kìnn-nā tuì Siōng-tè sinn ê khah-iânn sè-kan;
iā hit ê só͘-í bat khah-iânn sè-kan ê tsiū-sī lán ê sìn."
(I Iok-hān [it-su] 5:4)

"Sìn-khò Iâ-so͘ tsin-tsiànn tinn-bi̍t"2008.06.01

"I bat tuì in kóng, Tsit-ê tsiū-sī an-hioh ,
lín tio̍h hō͘ ià-siān ê lâng tit-tio̍h an-hioh ;
koh kóng, Tsit-ê tsiū-sī khuìnn-ua̍h;
tsóng-sī in m̄-khíng thiann."
(Í-sài-a 28:12)

"Sian-khó͘ hō͘-kam"2008.05.25

"Só͘-í guá in-uī siū kíng ê lâng lâi thun-lún it-tshè ê sū,
hō͘ in iā ū hūn tī Ki-tok Iâ-so͘ ê tsín-kiù,
kap íng sè-tāi ê îng-kng."
(Ṳ Thê-mô͘-thài 2:10)

"Ap-li̍k ê kong-hāu "2008.05.18

"Guán sī siū teh-tāng tsin thiám kàu tng buē khí,
liân ua̍h iā bô ǹg-bāng;
… beh hō͘ guán bô uá-khò ka-kī,
to̍k-to̍k uá-khò hō͘ sí-lâng koh-ua̍h ê Siōng-tè."
(Ṳ Ko-lîm-to 1:8-9)

"Hong-thai āu ê an-lîng"2008.05.11

"Guán king-kè tsuí-hé,
Tsóng-sī Lí hō͘ guán kàu pù-ū ê só͘-tsāi."
(Si-phian 66:12)

"I-tī tuā pi-siong ê sū-hōng"2008.05.04

"I hō͘ lâng thàng-thiànn,
tsiū kā i pau-ba̍t;
I siong lâng,
iā I ê tshiú i-hó i."
(Iok-pik-kì 5:18)

"Koh-ua̍h ê kua-siann"2008.04.27

"Guá bat sí,
tann lí khuànn,
guá sī ua̍h kàu tāi-tāi."
(Khé-sī-lio̍k 1:18)

"Uân-tsuân kau-thok"2008.04.20

"M̄-sī īng kuân-sè,
m̄-sī īng lîng-li̍k,
tsiū-sī īng Guá ê Sîn;
tse sī bān-kun ê Iâ-hô-hua kóng ê."
(Sat-ka-lī-a 4:6)

"Tsú ê lō͘ khah kuân lán ê lō͘"2008.04.13

"Iâ-hô-hua ê tshiú tī-hia hē tī guá ê sin-tsiūnn;
I tuì guá kóng, Lí khí-lâi,
khì pînn-iûnn, Guá beh tī-hia kap lí kóng-uē."
(Í-se-kiat 3:22)

"Liû-sim kuan-tshat thìng-hāu"2008.04.06

"Guá beh khiā tsiú-kinn-lâu,
khiā tī iânn-tsē kuan-khuànn,
khuànn I tuì guá kóng sím-mi̍h uē."
(Hap-pa-kok 2:1)

"Thinn-pē ê lō͘"2008.03.30

Guá bô beh koh mn̄g guân-in,
Sui-jiân guá khuànn buē tio̍h tsîng-bīn.
Tè I ê tài-ín,
Guá sui gōng, I khiok tsin koh thang sìn,
Kà guá tshē suán an-tsuân ê lō͘-kìng.
--- tuì "Tsú-ji̍t-o̍h ha̍k-pò"

"Kan-lân tiong o-ló"2008.03.23

"In īng kau-tsiàn ê sî só͘ tshiúnn ê mi̍h,
tshú i lâi hiàn,
thang siu-tsíng Iâ-hô-hua ê tiān."
(I Li̍k-tāi-tsì-lio̍k 26:27)

"Jîn-sing ê suann-kok"2008.03.16

Tshin-ài ê,
tng lí lâi kàu lí jîn-sing ê suann-kok ê sî,
ài kì-tit tsit ê kò͘-sū!

"Tit si̍t-kó͘ pe kuâinn"2008.03.09

Tsi̍t ji̍t kiânn tī kue-ni̍h,
Kip teh pān-sū, thâu-nó͘ siūnn pah-hāng tāi-tsì,
Ná ba̍t-hûn, tuā-hō͘ beh piànn lo̍h-khì,
Ka-kī khó-lîn ka-kī.

"Thàu-tsá thâu tsi̍t hāng sū"2008.03.02

"Bîn-á-tsá-khí lí tio̍h pī-pān piān;
thàu-tsá lí tio̍h tsiūnn Se-nái suann;
tī-hia, tī suann-bé-liu, khiā tī Guá bīn-tsîng,
m̄-thang ū lâng kap lí tsiūnn-lâi;"
(Tshut-ai-ki̍p-kì 34:2,3)

“Tsì bî-suè”2008.02.24

“Iok-hān lóng bô kiânn sîn-jiah,
to̍k-to̍k Iok-hān só͘ kóng tsí tsit lâng ê,
lóng sī tsin.”
(Iok-hān hok-im 10:41)

"Sìn só͘ kiû ê"2008.02.17

"tann lí tio̍h khí-lâi, ...
khì Guá só͘ siúnn-sù Í-sik-lia̍t ê tuē."
(Iok-su-a 1:2)

"Sin-uan"2008.02.10

Lâng beh gō͘-huē,
Tshē khang-phāng teh hue,
Kóng lí tshò kàu té;
Pó tiām-tsīng bô huê,
Sím-phuànn-kuann sī Ki-tok, m̄-sī in teh tsuè,
Bo̍h-tit kiann, kian-kiông sī pó-puè.

"Tshì-liān"2008.02.03

Kìnn-nā tsiong lîng-hûn kau-thok tī Siōng-tè ê lâng
lóng beh án-ni tit sìng-lī.
Tshì-liān liáu-āu uē kiat tsìng-gī kap
hô-pîng ê ké-tsí

"Kap Tsú tâng-kiânn"2008.01.27

Ti lán kap Siōng-tè tâng-kiânn ê sū,
ū tsi̍t-tiâu sio̍k-lîng-lu̍t ài khì kíng-suán,
siong-sìn, tsun-siú kap kian-tshî lo̍h-khì.

"Iu-huān"2008.01.20

Iu-būn pí tshiò khah-hó;
in-uī bīn tài-iu-iông,
sī hō͘ sim khuài-lo̍k.
(Thuân-tō 7:3)

"Tik-sìng kàu ū tshun"2008.01.13

Kám-siā Siōng-tè, siông-siông tī Ki-tok tik-sìng,
lâi tsuè-thâu tshuā guán,
iā īng guán tī ta̍k só͘-tsāi hián-bîng
hit ê tuì bat Ki-tok tsiah ū ê khì-bī.
(Ṳ Ko-lîm-to 2:14)

“Uá-khò Tsú, Sim pîng-an”2008.01.06

Lí tuì tsuí-tiong king-kè,
Guá tik-khak kap lí sann-kap tī-teh;
lí king-kè kang-hô,
tsuí tik-khak bô im-ba̍t lí
(Í-sài-a 43:2)

"Pik-tshiat kî-tó"2007.12.30

Pí-tik tī kann-nih thìng-hāu siū tshù sí,
kàu-huē tī lâng ê hong-bīn bô lîng-li̍k,
á-sī íng-hióng-la̍t lâi kiù i.

"Ià-siān"2007.12.23

I tuì in kóng, an-sim khùn,
Tú sī tī I siū tsuân jîn-luī ê tsuē tînn-khún
Tsiong lí ê sìnn-miā kau-thok I siōng an-ún,
M̄-bián kiann, an-sim hó-khùn pîng-sūn.

"Tshiat-tshiat kî-tó"2007.12.16

Ài-kì-tit,
lán pit-su tī kî-tó tiong ha̍k-si̍p kî-tó,
ài kè-sio̍k kî-tó,
án-ni lán ê kî-tó uē kè-sio̍k.

"Tsiām-sî ê thòng-khó͘"2007.12.09

Pîng-an tsûn tī uân-tsuân ê hōng-hiàn,
Bô-siū ì-tsì, kám-tsîng só͘ kái-piàn,
Pîng-an m̄-sī tshut tuì pîng-tsīng ê Ai-tiân,
Sī tsāi Khik-se-má-nî hn̂g sìng-lī tshut-hiān.

Siū khó͘2007.12.02

Beh ta̍t-kàu īnn-siōng ê suann,
bô pa̍t lō͘,
tsí-ū tshì-phè ê lō͘ thang kiânn.

Tshiau-kè lán só͘ kiû só͘ siūnn ê un-sù2007.11.25

Kia̍h hiah ê tsìnn, ... phah tuē.
I phah sann-pái tsiū suah.
Siōng-tè ê lô͘-po̍k siū-khì i kóng,
Lí hit-tia̍p tio̍h phah gō͘-la̍k pái.(Ṳ Lia̍t-ông-kì 13:18-19)

Sìn-sim bô pua̍h-tó2007.11.18

Sìn-sim bô pua̍h-tó ê lâng ū hok-khì,
Siū bô-bîng ê tshì-liān, oh lí-kái ê ò-pì,
Ti̍t-kàu bo̍k-piau ta̍t sîng, sìng-lī

Siōng-tè ê liâm-á-to2007.11.11

I beh kàng-lîm tshin-tshiūnn hō͘ lo̍h tī í-king kuah ê tsháu.
(Si-phian 72:6)

Khó͘-lān tiong ê an-tsīng2007.11.04

guá tī Ka-pa-lô͘ ê hô-pinn,
siū-lia̍h ê lâng ê tiong-kan; hit-sî thinn khui.
Guá khuànn-kìnn Siōng-tè ê īnn-siōng. ...
Iâ-hô-hua ê tshiú hē tī i ê sin-tsiūnn. (Í-se-kiat 1:1-3)

An-tsīng ê Li̍k-liōng2007.10.28

Hong-thai ê tiong-sim tsin ò-biāu pîng-tsīng,
Suè-hàn gín-ná bô tio̍h kiann, khùn tsīng-tsīng,
Liân thâu-mn̂g mā pó-tshî guân-hîng,
Tī tuā tńg-se̍h suân-o tiong ū kî-biāu ê an-lîng.

"Tshù-the̍h"2007.10.21

Hō͘ lán tshiùnn-kua khì, m̄-sī thî-khàu,
In-uī lán ê sî, sī tînn tī I ê tshiú-thâu,
Uī sím-mi̍h háu koh kiann, kóng sī sí-khiàu-khiàu,
Lán tsí sī pe ǹg Jua̍h-thinn ê tau.

"Siōng guî-kip ê sî"2007.10.14

Sìn-khò Siōng-tè só͘ īng ê hong-huat,
tsiàu I ê sî-kan-pió sing-ua̍h sī an-tsuân ê. --- Samuel Dickey Gordon

"O͘-àm khuànn bô lō͘"2007.10.07

Si̍p-jī-kè sī ǹg lo̍k-hn̂g ê piáu-sī,
Bān-mi̍h Thinn-pē thóng-tī!
Thîng-tsí it-tshè huâi-gî,
Kian-tshî, guá ê sim ah, kian-tshî, koh kian-tshî.

"Tióng-tsìn"2007.09.30

"I uî-se̍h i, khuànn-kò͘ i, ... koh tshin-tshiūnn ing-tsiáu lā i ê siū, tī ing-á tíng-bīn ia̍t i ê si̍t, thí-khui si̍t-kó͘ lâi sîn i, tsài i tī i ê si̍t-kó͘. Tsí-ū Iâ-hô-hua tshuā i, bô pa̍t ê siōng-tè kap i tī-teh." (Sīn-bīng-kì 32:10-12)

"Ua̍h-tsuí"2007.09.23

"Sìn guá ê lâng, tshin-tshiūnn sìng-king só͘ kóng, ū ua̍h tsuí ê khue, beh tuì i ê pak-lāi lâu-tshut." (Iok-hān 7:38)

"Ún-tsông ka-kī"2007.09.16

"Bih tī Iok-tàn hô ê tang-sì, Ki-li̍p khue-pinn." (I Lia̍t-ông-kì 17:3)

"Tshim ê thô͘"2007.09.09

Hō͘ sîn-sìng īnn-siōng kàu khuan-khuah tiûnn-só͘,
Hō͘ Sìn-sim kap thiànn-sim kàu kuâinn, tshim ê tē-pō͘,
Tsìn-tsîng, hiòng-siōng, uân-tsuân thé-huē khînn-tiâu
I tuì thinn-tíng lâi ê ho͘-tiàu. --- A.B.Simpson

"Siū-khó͘ ha̍k-hāu"2007.09.02

Tuì tshim-ian, tsio̍h-phāng piak-khui,
Lâu tshut ua̍h-tsuí,
Àm-sî thinn-sài sù un-jiû lō͘-tsuí,
Tshing-tsá, Jîn-tsú lâi tshái hue-luí.

"Bô tī guá tsia"2007.08.26

"Tshim-ian kóng, bô tī guá tsia." (Iok-pik 28:14)

"Iu-siong kap hí-lo̍k"2007.08.19

Pueh ge̍h tsa̍p-káu (Pueh ge̍h tsa̍p-káu ji̍t)

"Siōng-tè ê ìng-ún"2007.08.12

Kàu Siōng-tè ìng-ún ê tshim-tshù,
Tsīn lí só͘ ài khì tshú,
I ê sù-hok sī hong-hù,
I só͘ kóng ê uē it-tīng si̍t-hiān muí tsi̍t kù.

"Guá ê un-tián kàu-gia̍h lí īng"2007.08.05

Tī Iâ-so͘ lāi, bû-kiông ê hong-hù,
I siúnn-sù, koh siúnn-sù, tsài siúnn-sù.

"Kan-lân lâi tit sin ê li̍k-liōng"2007.07.29

"Lí bat ji̍p seh ê khò͘-pâng, … Tsiū-sī Guá só͘ siu-khǹg lâi thìng-hāu huān-lān ê sî." (Iok-pik-kì 38:22-23)

"Thìng-hāu Tsú ê sî-kan"2007.07.22

"Iâ-hô-hua in-uī án-ni beh thìng-hāu lâi si un-huī hō͘ lín, ... huān-nā thìng-hāu I ê, lóng ū hok-khì." (Í-sài-a 30:18)

"Bô khuànn khuân-kíng ê sìn-sim"2007.07.15

Kuan-sim Siōng-tè tuì lí ê kè-uē, nāi-sim thìng-hāu, sīm-tsì kàu sí iā bô sit-khì sìn-sim. “Tse tsiū-sī khah-iânn sè-kài lah” sī tsin-tsiànn ê sìn-sim.

Tāng-tànn piàn si̍t-kó͘2007.07.08

Bô-lūn Tànn juā tāng, Siōng-tè tshin-sin īng tsû-ài ê tshiú hē tī lán king-kah ê tànn lóng sī tsi̍t ê tsiok-hok.

"Tsú beh uân-sîng tsiah ê sū"2007.07.01

"hiah-ê kàu kî beh ìng-giām ê uē." (Lō͘-ka 1:20)
"Tsú só͘ kā i kóng ê uē beh ìng-giām." (Lō͘-ka 1:45)

"Bīng-līng, kau-tài, huan-hù Siōng-tè"2007.06.24

"Bīng-līng, kau-tài, huan-hù Siōng-tè"2007.06.24

Hōng Tsú ê miâ tuì lí ê suann hā līng!

"An-tsīng tī Tsú bīn-tsîng"2007.06.17

An-tsīng! Tsit-sî an-tsīng tiānn-tiānn!

"Lâng tsuè, Siōng-tè tshiâu"2007.06.10

“Siōng-tè guân-ì sī hó,” Tshin-ài tsìng-lâng!

"Ki-tok tông-tsāi"2007.06.03

Ū Ki-tok tī tsûn ni̍h hioh,
Tuì po̍k-hong guá kánn tshiò.

"Hok-pue muá-tshut-lâi"2007.05.27

"The̍h lâi hō͘ guá." (Má-thài 14:18)

"Sūn thian-ì"2007.05.20

"Pē só͘ hō͘ guá ê pue, guá kiám bô beh lim mah?" (Iok-hān 18:11)

Kî-tó ê hong-sik2007.05.13

"in-uī lán m̄ tsai-iánn tio̍h tsáinn-iūnn kî-tó tsiàu só͘ ing-kai ê." (Lô-má 8:26)

Tshiah-siù tô͘-iūnn2007.05.06

Bô kàu tsuè-āu tsi̍t suànn tsi̍t tsiam thîng-tsí,
Lí buē liáu-kái Siōng-tè ê tô͘-iūnn kap sim-ì,
Tī tshiah-siù-tsiá tô͘-iūnn tiong ê o͘-suànn,
Kap kim-suànn gûn-suànn pînn-pînn ū tiōng-iàu ê ì-gī.

Tshiat-tshiat kî-tó2007.04.29

"Í-lī-a sī kap lán tâng tsîng ê lâng, i tshiat-tshiat kiû," (Ngá-kok 5:17)

Thinn-pē tsai lán ê it-tshè2007.04.22

"I tsai guá só͘ kiânn ê lō͘." (Iok-pik-kì 23:10)

Khó-giām tsing-ka sìn-sim2007.04.15

"Guá uá-khò Lí ê uē." (Si-phian 119:42)

Khuànn-tiōng ka-kī ê luán-jio̍k2007.04.08

Khó-lîn ê lâng khuànn buē tio̍h,
Tshinn-kng tshiò thàu-kè pínn-pik tshiū ê hio̍h.

Siong-sìn bô giâu-gî2007.04.01

I beh thâi-sí guá, guá bô thang ǹg-bāng.
In-uī guá bat guá só͘ sìn ê.

Lâng ê tsīn-bé sī Thinn-pē ê khai-sí2007.03.25

Tng tshì-giām, that-gāi sì-bīn uî guá ná kuâinn-
tshiûnn,
Guá só͘ thang tsuè ê sī kau-thok Lí, ǹg Lí tshíng-
kiû.
Tsiàu khuànn sī bô ki-huē, bô tsuán-uānn, lâi
thuat-lī guá só͘ siū,
Tī tsua̍t-kíng tiong an-tsīng thìng-hāu Lí ê tsín-
kiù.

Tiām-Tiām ê li̍k-liōng2007.03.18

Pîng-iú, lí bat in-uī sió-khuá tāi-tsì
Huat phî-khì tòng-tsuè kong-gī,
Khó͘-náu, lâng tuì lí ê biáu-sī?
I beh tsīng-tsīng bô kóng puànn-si.

Tio̍h khí-lâi2007.03.11

Tsū-su uī ka-kī lâu ba̍k-sái,
Kiat-kó sī siū tsuē kap siong-hāi.
Lí só͘ uī guán tsún-pī ê, sī uí-tāi,
Pí guán só͘ siūnn ê khah si̍t-tsāi.

Thuàn-liān2007.03.04

Siū-siong, sún-hāi ê sū-piàn,
Hō͘ lâng tsiânn-tsuè khah kìng-khiân.
Tshinn-kiann, kín-tiunn kap piàn-tshian,
Pí tshiò-tshiò kè-ji̍t khah iú-siān.

Ìng-ún ê tē2007.02.25

"Kìnn-nā lín ê kha-tsiúnn só͘ ta̍h ê tuē,
Guá lóng siúnn-sù lín,"

"Sìn tsiū tit-tio̍h"2007.02.18

Kìnn-nā lín só͘ kî-tó lâi kiû ê,
tio̍h sìn sī í-king tit-tio̍h,
tsiū beh kā lín tsiânn.

"Hiòng tsîng kiânn, koh kiânn, koh kiânn"2007.02.11

Ná lâi ná kng, ū tsi̍t tui kng,
Tuà lâi sin sî-tāi ê sū-kng,
I tshē tio̍h sin sè-kài, khai-sí sin sè-kí,
Hō͘ sè-kài tsi̍t-ê kà-sī: "Hiòng-tsîng sái-khì, koh sái-khì."

"Tsó͘-gāi"2007.02.04

Tshin-tshiūnn tsiáu-á teh pe teh kiò,
Tī suè-suè ê tshiū-ki hio̍h,
I iáu teh tshiùnn, sui-bóng tshiū-ki tuā iô
In-uī i khò nn̄g-ki si̍t pó-sioh.

"Hô-hâi siann-im"2007.01.28

Tsai-lān ê thòng-khó͘, kap siōng un-jiû ê khin-khuài,
Bô hui-siông ê thòng-khó͘, thài uē ū hui-siông ê hok-hūn,
Tūn ê sim-hiân buē huat-tshut hô ê siann-ūn.

"Tsia̍h khó͘ lâi tik-sìng"2007.01.21

Tua tsiong-kun, tsing-hok-tsiá thâi-iânn sī uí-tāi;
Phiàn-sin siū-siong, lâu-huih, thòng-khó͘ beh-sí, iáu teh thâi,
Piànn-miā tsiàn-kàu tsuè-āu tsi̍t khuì ê, koh-khah uí-tāi.

"Kiânn tī thâu-tsîng"2007.01.14

I kiânn thâu-tsîng, guá só͘ an-uì!
I kiânn thâu-tsîng, guá kap I tsuè-tui,
I kiânn thâu-tsîng, pó-tsìng tit-kiù.
I kiânn thâu-tsîng, an-sūn siōng suí.

“Ti-tsiok siông-lo̍k, Tsīn pún-hūn”2007.01.07

In-uī guá í-king ha̍k-si̍p,
put-lūn sím-mi̍h kíng-gū,
bô m̄ ti-tsiok.

"Kàu hiān-kim"2006.12.31

Kàu íng sè-tāi, thuân kua-siann,
O-ló Iâ-so͘ tsi̍t lō͘ tài-niá.
Sann-kap koh huah tshut "Ha-lé-lú-iá"

"Bi̍k-tó, Tsīng-tsīng siūnn"2006.12.24

Sìng-tàn mî ê tsi̍t siú si:
Seh-kíng tsing-siann

"Sìng-kiat, tsiânn-sìng"2006.12.17

Uân-tsuân ê kiù-un! Uân-tsuân ê kiù-sè!
Kiù tshut tsuē ê kè-huān kap kuân-sè.

"An-uì lâng ê lâng"2006.12.10

Ū thiànn lí ê tsi̍t ê jîn-sū
Sī hit-ê siū-tìng tī si̍p-jī-kè ê Kiù-tsú

Khó͘-lān tiong ū pîng-an2006.12.03

Khó͘-lān buē siong-tio̍h lán, tng lán īng un-jiû lâi tuì-hù.

Tsuí-tsuânn2006.11.26

Tsi̍t ê Thinn-sài khin-khin mn̄g tsi̍t kù,
"Tuì bîng-á-tsài ê sū,
Uī-sím-mi̍h ài kè-thâu iu-lū?
Kiám-m̄-tsai Thinn-pē tsai lí só͘ su?"

Tú-tio̍h huān-lān2006.11.19

Só͘ khiàm-īng I kiòng-ìng bô tiu-tû,
Sui líng-hong tshe, sim-läi iáu un-luán kú-kú.

Tsuè ông ê kang2006.11.12

"kap ông khiā-khí, tsuè ông ê kang."

Bô khó-lîng ê guān-bōng2006.11.05

Kiám Iâ-hô-hua ū tsuè-buē-lâi ê sū mah?

Khuà-lū á an-tsīng2006.10.08

Tng lí an-tsīng,
Lāi-sim ê lîng beh tshiong-muá hô-pîng.

Siōng-tè beh sîng-tsuân2006.09.10

Tsi̍t-ê ho̍k-bū, thiànn-thàng, khînn-tiâu ê sim,
Suî-sî uē thiann tio̍h thinn-sài si̍t-kó͘ tín-tāng ê siann-im.